Типові версії в структурі криміналістичної методики - Автореферат

бесплатно 0
4.5 97
Розробка наукової концепції типових версій як структурного елемента криміналістичної методики розслідування злочинів. Надання рекомендацій, спрямованих на вдосконалення слідчої діяльності з планування та організації розслідування злочинного вияву.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукРобота виконана на кафедрі криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Журавель Володимир Андрійович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри криміналістики, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Захист відбудеться «09» листопада 2010 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м.При цьому формування, вдосконалення та модернізація криміналістичної методики мають здійснюватися передусім за рахунок узагальнення і теоретичного пояснення накопиченого емпіричного матеріалу та пізнання наукових фактів, що належать до сфери як вчинення злочинів, так і їх розкриття, розслідування та попередження. Саме завдяки формуванню та застосуванню типових версій в кримінально-процесуальному пізнанні активізується вирішення завдань щодо пошуку доказів у типових слідчих ситуаціях, зменшується ризик випадковості при виявленні слідів злочину, виникає можливість у побудові логічних програм та алгоритмів дій осіб, що здійснюють процес розслідування. Розробленню теоретичних засад формування загальних положень криміналістичної методики і рекомендацій з розслідування окремих категорій злочинів присвячено праці таких провідних учених-криміналістів, як Ю. П. Водночас на сьогодні бракує розробок щодо створення наукової концепції типових версій як структурного елемента окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. У процесі проведення цього дослідження застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: формально-логічний - при дослідженні сутності, природи та значущості типових версій; функціональний - для визначення ролі типових версій у пізнавальній та конструктивній діяльності слідчого; системно-структурний - для визначення структури окремої криміналістичної методики розслідування злочинів; порівняльний - для окреслення місця типових версій у структурі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів; статистичний - для узагальнення результатів анкетування слідчих органів прокуратури та МВС України, оброблення вихідної інформації.У підрозділі 1.1 «Поняття та природа типових версій» зазначено, що одним із перспективних напрямів удосконалення та оптимізації процесу розкриття, розслідування та попередження окремих видів злочинів є дослідження і подальше розроблення концепції типових версій, завдяки формуванню та застосуванню яких в кримінально-процесуальному пізнанні активізується вирішення завдань щодо пошуку доказів у типових слідчих ситуаціях, виникає можливість у побудові логічних програм дій для осіб, що здійснюють процес розслідування. За природою походження типові версії є абстрактними утвореннями, які існують у реальному вигляді і виступають своєрідним орієнтиром, до якого може звертатися слідчий у перебігу розслідування конкретного злочину, особливо вчиненого в умовах неочевидності, з метою визначення напрямів пошуку доказів, звуження кола осіб, серед яких слід шукати злочинця. Ретроспективна спрямованість типових версій полягає в тому, що останні як свого роду аналогові моделі того, що мало місце раніше, дають змогу слідчому висувати робочі (конкретні) версії, тобто робити припущення стосовно ще не встановлених фактів (обставин, слідів), але існування яких з високим ступенем є ймовірним з огляду на попередній досвід. За такого підходу типові версії є похідними від криміналістичної характеристики певного виду злочину, оскільки саме вона, а вірніше, ймовірно-статистичні та кореляційні звязки між її елементами, розглядаються як необхідні джерела для їх формування, тоді як із самою окремою криміналістичною методикою, як інформаційною моделлю більш високого рівня типова версія перебуває у співвідношенні як ціле і частина. У підрозділі 2.1 «Інформаційна база побудови типових версій» зазначено, що типові версії на відміну від слідчих (робочих, конкретних) мають іншу за змістом інформаційну базу, основу якої становлять узагальнені результати судово-слідчої практики і відповідні наукові положення, передусім ті, що відображають закономірності утворення матеріальних та ідеальних слідів як наслідків злочинних дій, в котрих відбиваються властивості злочинця і характер його поведінки.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?