Типологія предикатів стану за їхньою семантикою та частиномовною належністю на прикладі творчого доробку О.П. Довженка - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 220
Ієрархізація морфологічних засобів вираження предикатів стану. Диференціювання відприслівникових, дієслівних, предикатів якісного стану та кількісних предикатив. Типологія предикатів стану суб’єкта, їх категорії та використання в спадщині О.П. Довженка.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
План Вступ Розділ 1. Семантика та особливості формування предикатів стану суб’єкта Розділ 2. Предикативні прикметники в творчій спадщині О.П. Довженка Висновки Список використаних джерел Вступ У сучасному мовознавстві питання стосовно семантичної класифікації предикатів не має чіткого розв’язання,причиною цього є те, що не сформовано чітких критеріїв їх виокремлення. Це пов’язано зі складністю предиката як ознакового слова та значними розходженнями в поглядах лінгвістів на суть і граматичні особливості лексем зі значенням стану. Окремі дослідження,присвячені морфологічним різновидам предикатів стану, зокрема, дослідження О.І. Леути, П.П. Дрогомирецького та З.Є. Ключникової присвячені дієслівним предикатам стану, О.А. Семенюк досліджував відприслівникові деривати стану, а В.А. Тимкова й І.А. Пасічник - предикати стану і якісні прикметники. Питання стосовно ієрархічності відношень предикатів стану у межахморфологічних варіантів чітко не окреслено, бо з-поміж лінгвістів, що їх досліджують, немаєєдиного поняття стосовно граматичної реалізації таких предикатів на синтаксичному рівні речень, тому виникає необхідність систематизації чинних концепцій. Для досягнення поставленої мети нами були сформульовані наступні завдання: - Вивчити і проаналізувати роботи відомих науковців, які займалися дослідженням семантичного класу предикатів стану в українській мові; - Ієрархізувати морфологічні засоби вираження предикатів стану; - Диференціювати й розмежувати відприслівникові, дієслівні, предикати якісного стану та кількісні предикативи; - Схарактеризувати семантичні різновиди та морфологічні варіанти суб’єктів стану; - Дослідити типологію предикатів стану суб’єкта, їх категорії та використання в творчій спадщині О.П. Довженка; Об’єкт дослідження - предикативні прикметники на позначення стану суб’єкта, використані в творчій спадщині О.П. Довженка. Семантика та особливості формавання предикатів стану суб’єкта У сучасній українській мові прикметник чітко виділяється як самостійна частина мови зі своїми семантико-граматичними особливостями. При дослідженні семантичної структури прикметників О.М. Кузнецова виділяє, перш за все те, що семантичні компоненти, обумовлені екстралінгвістичними факторами [10, с.16]. (Б. Олійник) [28, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?