Типи відтворення - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 31
Сутність відтворення як процесу постійного відновлення та повторення виробництва. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. Структурні зміни суспільного відтворення в перехідній економіці України. Економічні реформи в аграрній сфері.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національний університет біоресурсів і природокористування України Виконала: студентка 1 курсу 5 групи факультету АМ «Менеджмент»Щоб жити, треба споживати матеріальні блага, а щоб споживати їх, треба виробляти суспільний продукт. відновлюватися, тобто відтворюватися. Відтворення можна розглядати на рівні мікроекономіки, коли безперервність, повторюваність виробництва відбувається в межах окремого підприємства, господарства. Відтворення здійснюється і на рівні макроекономіки. Тут безперервний процес виробництва відображає взаємозвязки між важливими структурними пропорціями, узагальнюючими показниками народного господарства, між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання, які охоплюють усі галузі національної економіки. Мета курсової роботи полягає в аналізі сутності та основних типів відтворення, визначення його ролі на сучасному етапі розвитку, а також в дослідженні основних особливостей відтворення в аграрній сфері економіки України.Відтворення здійснюється на основі органічної єдності всіх його чотирьох фаз - виробництва, розподілу, обміну та споживання. У невиробничій сфері суспільний продукт не створюється, хоча праця, задіяна, скажімо, в освіті, системі охорони здоровя, відпочинку тощо, сприяє збільшенню виробництва матеріальних благ, тобто відтворенню ССП. Хоча насправді заробітна плата артистів і прибуток антрепренера є вирахуванням з доходу публіки, тобто він може бути похідним і від заробітної плати робітників, зайнятих у сфері матеріального виробництва, і від створеної ними додаткової вартості. Життєдіяльність суспільства передбачає постійний процес споживання матеріальних благ, що вимагає безперервності процесу виробництва. Безперервний процес виробництва на макрорівні відтворює не лише матеріальні блага, але й важливі структурні пропорції між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання, між виробництвом і споживанням, між нагромадженням і споживанням тощо.Сьогодні набувають особливого пріоритету галузі виробництва, які створюють предмети для особистого споживання людини. Розвиток сільського господарства значною мірою залежить від рівня виробництва сільськогосподарських машин, мінеральних добрив, від організації зберігання продукції і потужностей обробної промисловості. Структура суспільного виробництва означає якісне розчленування і кількісну пропорційність процесів виробництва, які відображають внутрівиробничі звязки і залежності, що виникають під впливом суспільного поділу праці, рівня розвитку продуктивних сил і системи виробничих відносин. Структурні зрушення в Україні в 1991-2000 рр. свідчать про консервативність структури економіки, невідповідність між змінами обсягів продукції і факторами, які їх зумовлюють, - виробничими фондами і трудовими ресурсами, зростанням енергоємності та матеріаломісткості виробництва, падінням продуктивності праці. У вартісній структурі виробничих галузей у 1989-2000 рр. відчутними були зниження частки чистого прибутку і багатократне підвищення питомої ваги податків на виробництво та продукти.Специфічними особливостями та характерними рисами сучасного стану аграрно-промислового комплексу України є такі: взаємоповязаний АПК як ціле тільки формується; переважну частку вартості в АПК створює сільське господарство, оскільки воно ще виступає значною мірою нерозчленованим на складові, без відокремлення вироблення сільгосппродукції в чітку окрему галузь комплексу; аграрну сферу, як і все народне господарство, охопила глибока економічна криза, в результаті чого потенціал сільського господарства і АПК в цілому використовується на третину; значна частина городніх культур вирощується на ділянках, виділених міським жителям, які вимушені займатися малопродуктивною працею, щоб вижити в умовах масового прихованого безробіття (вимушені безоплатні відпустки, невиплата заробітної плати, простої підприємств державної власності тощо); повільний, дещо хаотичний, без чіткої вмотивованої програми перехід від командно-адміністративної системи до ринкових відносин в процесі невпинних політичних суперечок. Тісний звязок сільського господарства із специфічним основним засобом виробництва - землею ускладнює реформи. Важливе значення для підприємця мають можливість самостійно вибирати спеціалізацію (з урахуванням умов господарства), визначати перспективу й економічно ефективну структуру посівних площ та виробництва в цілому, включаючи розвиток підсобних підприємств і обслуговуючих цехів, а також право розпоряджатися виготовленим продуктом, свобода вибору партнера, договірних взаємовідносин із субєктами ринку, вільний вибір форм організації і оплати праці.

План
План

Вступ

Розділ 1. Сутність та основні типи відтворення

Розділ 2. Структурні зміни суспільного відтворення в перехідній економіці України

Розділ 3. Структурні зрушення та особливості відтворення в аграрній сфері економіки

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?