Типи словотвору в сучасній англійській мові - Реферат

бесплатно 0
4.5 81
Словотвір як підвид лінгвістичної дисципліни та предмет її досліджень. Морфема, суфікс, префікс, інфікс, аломорфи та напівсуфікси. Морфемна структура та складні слова в сучасній англійській мові. Другорядні типи словотвору: скорочення та конверсія.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Типи словотвору в сучасній англійській мові студента 35 (310) підгрупи факультету іноземних мов Напрям підготовки: 6.020303 Філологія.1.2.1 Морфема 1.2.2 Вільна і залежна морфеми2.3 Складні слова в сучасній англійській мові 2.4 Другорядні типи словотворуСловотвір, або дериватологія (від лат. derivacio - відхилення, утворення), - це розділ мовознавства, який вивчає закони утворення похідних слів від інших спільнокореневих слів. Термін „словотвір” має два основних значення, які потрібно чітко розрізняти. В другому значенні, термін „словотвір” означає розділ науки, яка займається вивченням процесу творення нових лексичних одиниць. Предметом дослідження словотвору є вивчення процесу творення нових лексичних одиниць та засобів, за допомогою яких цей процес відбувається (суфіксів, префіксів, інфіксів тощо). У цьому відношенні слово має широкий лексико-граматичний діапазон: частини слова можуть змінюватись, варіюючи при цьому значення самого слова, а окремі форми його це значення зберігають, напр.: night - nightly (ніч - щоночно).Проте морфема, у противагу слову, не автономна одиниця, хоча окремі слова можуть складатись лише з однієї морфеми. Так, наприклад, у слові students маємо три морфеми - корінь stud із значення „навчання”, суфікс-ent із значенням активної дії та закінчення-s з граматичним значенням множини. Морфологічний стан змінюється таким чином, що дієслово withstand фактично складається з двох вільних морфем - прийменника with і дієслова stand, а дієприкметник standing - з вільної та залежної морфем - суфікс ing окремо не вживається. Історія розвитку цих слів свідчить про те, що їхнє граматичне варіювання в окремих випадках відбивало наявність двох морфем - man - men, проте таких випадків у мові небагато. За Бенвеністом індоєвропейський корінь завжди складається з трьох літер (приголосний голосний „е” приголосний), односкладовий і має два стани: І - корінь з наголосом та суфіксом у нульовому ступені і ІІ - корінь у нульовому ступені з наголошеним суфіксом.Робота над науковими працями, енциклопедіями та словниками дала змогу визначити питання, що були поставлені меті, а саме, що таке словотвір, його два основних значення, засоби словотвору і вживання новоутворених слів. Виходячи з цього можна назвати основні засоби словотвору (морфема, суфікс, префікс, аломорфа і т.д.)Префікс а-, що походить від давньоанглійського прийменника an, вживається з іменником, прикметником і дієсловом і передає значення стану, становища, напр.: aback, afloat, agaze, alike, anew, apiece, arise, asleep, atrembie, awake. Значення , що префікс fore-додає як дієсловам, так і іменникам, розподіляться наступним чином: „in front of”: a) foregoer, forerunner; b) forerun, foreshow. Префікс mis-, що має аналоги і в давньогерманській, і в латинській мовах, вживається з дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками і прикметниками, надаючи їм значень зворотного характеру - „badly, unfavorably, wrongly”. Разом з префіксом un-він є найтиповішою морфемою англійського словотвору; за підрахунками і той, і другій входять до складу майже тисячі слів кожний. Префікс значно впливає на значення слова, до якого приєднується; при цьому наголос в словах, що мають два склади, обовязково переноситься на префікс.Подальше дослідження словотвору показало, що префіксація є другим поширеним способом словотворення. Префіксація базується на приєднанні до початку основи слова префікса. Лексико-семантичне навантаження префікса визначається способом передачі основі відтінку значення, що відбиває спосіб дії, місце, час, ступінь її завершення тощо. Інший спосіб - словоскладання, передбачає складання двох чи більше основ, з можливими подальшими змінами новоутвореного композиту. Основи композитів несуть, переважно, денотативне значення, а їх комбінативне сполучення складає умови для мінімального оточення, що визначає композит і забезпечує його існування.Виконаний реферат дав змогу досягти тієї мети питання, що була поставлена у вступі, а саме: зясувати, що таке словотвір, що таке засоби словотвору, які їх види існують в сучасній англійській мові, визначити найважливіші засоби словотвору і розглянути подальше вживання новоутворених слів. Мета, окреслена у вступі до реферату, була досягнута за допомогою опрацювання наукових праць та статей дослідників-лінгвістів, роботи зі словниками та іншими посібниками з граматики та лексикології сучасної англійської мови. Дана робота допомогла зробити висновки, що найпоширенішим засобом словотвору в сучасній англійській мові є суфіксація, яка ґрунтується на додаванні до кінця основи слова суфікса. Незважаючи на те, що крім власних англійських суфіксів, існує велика кількість суфіксів запозичених з латинської, грецької, французької та інших мов, власні суфікси все ж переважають у мові.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Словотвір, як лінгвістична дисципліна і предмет її досліджень

1.1 Поняття про словотвір та його основні питання

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?