Типи неозначеного суб’єкта-діяча в англійській та українській мовах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 127
Аналіз семантичних типів неозначеного суб’єкта-діяча, вираженого особовими займенниками, в англійській і українській мовах. Визначення рис подібності та розбіжності кількісного характеру у використанні відповідних займенників у зіставлюваних мовах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Спеціальність 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукРобота виконана на кафедрі англійської філології Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України. Каліущенко, зав. кафедри германської філології, декан факультету романо-германської філології Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України. Басиров, доцент кафедри германської філології Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться "17" грудня 2003 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 по захисту дисертацій Донецького національного університету за адресою: 83055, Донецьк, вул. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, Донецьк, вул.Як засоби вираження значення НСД у роботі розглядаються особові займенники we, you, they в англійській мові і відповідні українські займенники ми, ти, ви, вони, а також нульові форми займенників, умовно позначені тут як ?ми, ?ти, ?ви, ?вони (див. Так, вивченню в типологічному і порівняльному аспектах піддалися галузі мови, так чи інакше повязані з розглянутим у дисертації поняттям НСД і засобами його вираження. У цьому звязку слід відзначити дослідження з типології займенників (К.Є. Слід зазначити, що при всій розмаїтості робіт, присвячених порівняльному аналізу мовних одиниць різних рівнів, у тому числі і синтаксичного рівня, галузь синтаксичної семантики належить до досить слабко вивчених у порівняльному плані. Поняття НСД, що належить галузі семантики синтаксису, перебуває на стику кількох поняттєвих сфер мови, основними з яких видаються категорія субєктності, категорія персональності, категорія неозначеності.У першому розділі роботи "Методика і критерії ідентифікації неозначеного субєкта-діяча" здійснюється огляд теоретичних питань дослідження НСД у сучасній лінгвістиці, визначаються базові поняття, що використовуються в роботі, розглядаються основні критерії і засоби ідентифікації НСД, виробляється класифікація останніх за різними параметрами, наводяться статистичні дані щодо продуктивності різних типів конкретизаторів у процесі ідентифікації НСД. 1) Під НУД у дослідженні розуміється субєкт, особистість якого не визначена в реченні, але яким потенційно може бути будь-яка людина. Під НОД у цьому дослідженні мається на увазі субєкт, особистість якого не визначена в реченні, але який може бути ототожнений з конкретною особою або обмеженою групою осіб. Деякі складники речення, а саме, вказівка на місце перебігу дії за допомогою іменника gymnasium ‘гімнастичний зал’ і словосполучення at the boxing gymnasium ‘у гімнастичному залі’, свідчать про те, що виконавцем дії to start after smb ‘нападати на когось’ може бути не будь-яка людина, а обмежена місцем дії група осіб. Під ідентифікацією НСД мається на увазі пошук осіб, потенційно ототожнюваних з діячем, виявлення таких його характеристик, як кількісна представленість (одиничний діяч, обмежена / необмежена група осіб), комунікативна роль (мовець, слухач, третя особа), якісне наповнення (стать, вік, професія, соціальна приналежність, національність і т.д.).Постійна ознака 1.1.1 Конкретне власне імя 75 6,6 Семантична класифікація конкретизаторів НСД, вираженого займенниками ми, ти, ви, вони, ?ми, ?ти, ?ви, ?вони в українській мові У другому розділі дослідження "Семантичні типи неозначеного субєкта-діяча, вираженого займенниками we, you, they, у сучасній англійській мові" з використанням методики ідентифікації й інвентарю конкретизаторів, описаних вище (див. 1), здійснюється аналіз семантичних типів НСД, вираженого займенниками we, you, they, в англійській мові.(9) Giving away all we have to the poor spells starvation for the poor just as much as for us. (10) Guard these,’ Pablo said to four who had come up from where we were firing. (Hemingway-1, 167) ‘Постережи оцих, - сказав Пабло чотирьом нашим, що вибігли із засідки’ (*букв.…прибігли з місця, де ми стріляли). У прикладі (9) займенник we - група осіб, що включає мовця, обєднання за спільністю соціальної приналежності, у прикладі (10) - група осіб не учасників комунікації, обєднання за спільністю професійної діяльності. Субєкт - Група осіб, що включає мовця 228 25,4НУД у кліше 22 2,4 Приклад (5) ілюструє вживання займенника you на позначення мовця. Субєкт - Група осіб, що включає мовця 5 0,5(11) And she opened her scissors, and said, did he mind her just finishing what she was doing to her dress, for they had a party that night? У прикладі (11) займенник they позначає групу осіб, що включає мовця, обєднання за спільністю родинної приналежності, у прикладах (1), (7), (16) - групу не учасників комунікації, обєднання за спільністю професійної діяльності, у прикладі (8) - групу не учасників комунікації, обєднання за спільністю просторово-часової локації.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?