Типи декомпресемної асиметрії англійських і українських мовних одиниць - Автореферат

бесплатно 0
4.5 133
Характеристика специфічних особливостей декомпресемної асиметрії у словниках загальновживаної, галузевої лексики. Порівняльне дослідження англійських компресем та регулярних і оказіональних українських декомпресем представлених в художньому мовленні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Зіставлення асиметричних мовних одиниць неблизькоспоріднених мов здійснено в такі етапи: 1) аналіз декомпресемних утворень у словниках загальновживаної та галузевої лексики; 2) визначення словотвірних, морфологічних та синтаксичних особливостей словникових декомпресем; 3) установлення типів регулярної декомпресемної асиметрії в українському художньому мовленні; 4) виявлення словотвірних, морфологічних, синтаксичних та стилістичних маркерів декомпресації англійських мовних одиниць українськими знаками іншої формації (англ. нульова лексема > укр. слово, англ. слово > укр. словосполучення, англ. словосполучення > укр. речення, англ. речення > укр. група речень, англ. текст > укр. тексти); 5) зіставлення регулярних та оказіональних українських декомпресем на рівні форми та змісту. Декомпресемну асиметрію мовних знаків на рівні форми зафіксовано не тільки в англо-українських (англ. equimultiple - укр. число, яке має спільний множник з іншими, англ. in-basket - укр. дротяний кошик для вхідних паперів, англ. season - укр. пора року), а й в українсько-англійських (укр. доба - англ. twenty-four hours, укр. оскомина - англ. bitter taste) словниках. Ця можливість реалізується в певному контексті і залежить як від обєктивних, так і субєктивних чинників: а) часткове однозначне декомпресемне утворення - полікомпонентна група англійської монолексеми, значення якої словник подає у формі запозиченого універба та декомпресеми, які є повними синонімами, пор.: англ. recirculation - укр. тех. циркуляція у замкненому циклі, рециркуляція; англ. dentist - укр. дантист, зубний лікар; англ. squattocracy - укр. скватерократія, засилля багатих скотарів. б) часткове багатозначне декомпресемне утворення - полікомпонентна група англійської монолексеми, значення якої подано в одній словниковій статті, але лише деякі з них є декомпресемами, пор.: англ. reciter - укр. CIA - укр. дипломований внутрішній аудитор), композитні одиниці (англ. cut-rate - укр. продаваний за зниженою ціною; англ. torch-song - укр. сентиментальна пісенька про нещасливе кохання) та терміни (англ. abnodate - укр. с.-г. обрізати сучки; англ. solubilize - укр. хім. робити розчинним); декомпресемного вираження зазнають такі англійські повнозначні частини мови, як іменник (n.), прикметник (adj.), дієслово (v.) та прислівник (adv.); найчастішими (? 25 %) у словнику є часткові багатозначні декомпресемні утворення. Аналіз англійських і українських текстів сприяв виявленню пяти типів регулярної декомпресемної асиметрії англійських і українських мовних одиниць: декомпресемна асиметрія першого типу (Т1), спричинена відновленням у ТП еліптичного слова чи словосполучення тексту оригіналу (ТО); декомпресемна асиметрія другого типу (Т2), що виникає внаслідок декомпресації монолексеми у словосполучення; декомпресемна асиметрія третього типу (Т3), зумовлена декомпресацією словосполучення в речення; декомпресемна асиметрія четвертого типу (Т4), яка полягає в декомпресації речення в групу речень та декомпресації абзаців; декомпресемна асиметрія пятого типу (Т5) - текстова декомпресемна асиметрія.Загальні результати дисертації дозволяють зробити такі висновки: Зіставно-типологічне дослідження міжмовної асиметрії ґрунтується на таких концептуальних положеннях: міжмовна асиметрія - це незбіг форми та / або змісту (значення і смислу) мовних знаків, зумовлений лексичною, граматичною та когнітивно-семантичною лакунарністю лінгвокультурних просторів двох неблизькоспоріднених мов; типи декомпресемної асиметрії встановлено на основі графічних аломорфних ознак англійських і українських мовних одиниць з урахуванням їхнього смислового наповнення та конотативної маркованості. Зіставлення асиметричних одиниць англійської та української мов здійснено в такі етапи: 1) класифікація декомпресемних утворень у словниках загальновживаної та галузевої лексики; 2) визначення словотвірних, морфологічних та синтаксичних особливостей словникових декомпресем; 3) установлення типів регулярної декомпресемної асиметрії в українському художньому мовленні; 4) виявлення словотвірних, морфологічних, синтаксичних і стилістичних маркерів декомпресації англійських одиниць українськими мовними засобами; 5) аналіз регулярних та оказіональних українських декомпресем на рівні форми та змісту. Диполярність міжмовної асиметрії полягає в наявності двох її контаміновано поєднаних складових: міжмовної компресемної асиметрії та міжмовної декомпресемної асиметрії, що позначають відображення одиниць однієї мови відповідно компресемами та декомпресемами іншої на рівні форми та змісту. Водночас установлено неоднорідність розподілу повних і часткових декомпресем у словнику та зясовано, що декомпресемне вираження властиве для англійських повнозначних частин мови: дієслова, іменника, прикметника та прислівника.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?