Сучасні тенденції розвитку світової економіки - Реферат

бесплатно 0
4.5 86
Поняття процесу глобалізації та її наслідки, інтернаціоналізація світового господарства. Сфери економічної глобалізації. Тенденції розвитку сучасної світової фінансової системи. Використання новітніх інформаційних технологій у фінансовому секторі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасний розвиток світової економіки відзначається цілою низкою тенденцій, які, у свою чергу, безпосередньо впливають на розвиток міжнародних фінансів. По-перше, сучасна світова економіка характеризується підвищенням ролі науково-технічного прогресу, інформатизацією та компютеризацією. Використання новітніх інформаційних технологій стало визначальним фактором розвитку міжнародної фінансової системи. Нині прийняття фінансових рішень базується на складному економіко-математичному моделюванні, статистичному аналізі, методах математико-статистичного прогнозування. Розширюються можливості застосування інформаційних технологій у різних секторах міжнародних фінансів, а саме в торгівлі фінансовими деривативами та цінними паперами, у фінансовому менеджменті та управлінні ризиками учасників ринків та ін.Виділяють декілька сфер економічної глобалізації: міжнародна торгівля товарами, послугами та технологіями, міжнародний рух факторів виробництва (прямі інвестиції та робоча сила) та міжнародні фінансові операції (позики та кредити, валютні операції, операції з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами). Глобалізація характеризується поєднанням вільного руху фінансового капіталу та врегульованого руху трудових ресурсів. До позитивних наслідків фінансової глобалізації відносять можливість для індивідуальних підприємців захистити себе від валютних та процентних ризиків, швидке пристосування до фінансових, що виникають у результаті, наприклад, нафтових криз, гарантованість певної фінансової дисципліни в економічній поведінці, шляхом запобігання проведенню урядами інфляційної політики та політики нарощування фінансової заборгованості. Всесвітньо відомий фінансист Джордж Сорос вважає, що глобалізація є бажаною подією в багатьох відношеннях, оскільки створювати багатство приватному підприємництву вдається краще, ніж державі, глобалізація пропонує такий ступінь індивідуальної свободи, що його не здатна гарантувати жодна окрема держава. Глобалізація примусила певні країни поліпшити ефективність своїх економік чи зменшити роль уряду в економіці.Багато фінансових фірм, а також фірм, зайнятих у виробництві й торгівлі, повязують перспективи свого розвитку зараз з поширенням діяльності до світового масштабу. У наш час світова фінансова мережа охоплює сотні тисяч транснаціональних і міжнародних фінансово-промислових груп, транснаціональні банки та страхові компанії, ринки цінних паперів, електронні системи банківських розрахунків і т. ін. Завдяки мережі Інтернет фондовий і валютний ринки обєдналися в єдиний глобальний фінансовий простір. Унаслідок сучасного процесу глобалізації, розвитку спільного європейського ринку, зростання ринку євровалюта, посилення ролі транснаціональних корпорацій, низки фінансових та нафтових криз, міжнародної кризи заборгованості, розпаду комуністичної системи СРСР (а відтак - і самого СРСР) і країн Східної Європи та їх переходу до ринкового господарства змінилося саме фінансове середовище. Багато країн, що розвиваються, скасовують обмеження, які регулюють фінанси й торгівлю.Якщо в середині ХХ ст. більшість радянських науковців ототожнювали поняття «фінансова система» з поняттям «державні фінанси», тог в умовах інтеграції фінансового сектору України у світовий економічний простір в українській науці і практиці має утвердитися ринковий підхід до трактування фінансової системи, характерний для західної літератури. Адже хоча фінансові системи в різних країнах складалися в процесі еволюції суспільств протягом тривалого часу, вони практично однакові у всіх країнах. В наших умовах економічної нестабільності обґрунтована структуризація фінансової системи істотно впливає на ефективність фінансової діяльності. Його подолання можливе тільки за умови цілого комплексу ринкових реформ, покликаних забезпечити входження України до складу розвинених держав Провідна роль у фінансовій системі держави належить підсистемі фінансів підприємницьких структур. Здійснюючи регулювання темпів розвитку певних галузей економіки, держава може створювати сприятливий інвестиційний клімат для залучення зовнішніх джерел фінансування, а також ресурсів банківської системи та населення.

План
Зміст

Вступ

1. Сфери економічної глобалізації

2. Тенденції розвитку сучасної світової фінансової системи

Висновок

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?