Сучасні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти в країнах-членах Ради Європи - Автореферат

бесплатно 0
4.5 154
Концептуальні засади розвитку іншомовної освіти у школах країн-членів Ради Європи. Вплив загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на розвиток шкільної іншомовної освіти. Глобальні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти європейських країн.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Сучасні тенденції розвитку шкільної іншомовної освітив країнах-членах ради Європи Роботу виконано в Рівненському державному гуманітарному університеті, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Науковий консультант - дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ЄВТУХ Микола Борисович, Національна академія педагогічних наук України, академік-секретар відділення вищої освіти. КЕМІНЬ Володимир Петрович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, декан факультету романо-германської філології;Іншомовна освіта - одна з пріоритетних галузей освітньої політики не тільки України, але й інших країн-членів Ради Європи, для яких сьогодні створюють системи навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах на основі спільних документів, директив та рекомендацій, розроблених інституціями з освітньої та мовної політики Ради Європи. Звернення до реформаторського досвіду країн-членів Ради Європи зумовлено їхніми сучасними досягненнями у побудові ефективної мовної політики, успіхами в розвитку теорії і практики ранньої іншомовної освіти та навчання сучасних мов у середній і старшій школі; активізацією контактів між різними країнами на урядовому та неурядовому рівнях, передусім, у сферах культурно-освітнього співробітництва; діяльністю і впливом на розвиток мов загальновідомих організацій, як-от: Британська Рада (The British Council), Американська фундація англійської мови (U.S. між процесами впровадження інноваційних технологій у шкільній іншомовній освіті країн Європейського Союзу та реформаторськими стратегіями розвитку, що відбувається в інших країнах-членах Ради Європи, зокрема в Україні та Росії. Проблеми розвитку шкільної іншомовної освіти в розвинених країнах Європи впродовж тривалого часу були предметом детального аналізу українських, російських та інших науковців з колишніх соціалістичних країн, дослідження яких були зумовлені потребою модернізації цієї ланки освіти в їхніх країнах, з огляду на те, що раніше вивчення іноземних мов мало швидше теоретичний, ніж практичний характер. Вивчення досягнень вітчизняної та зарубіжної педагогіки, аналіз філософської, лінгво-психологічної, культурологічної та методичної літератури з проблеми розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти в країнах-членах Ради Європи дає підстави констатувати, що цілісного історико-педагогічного дослідження, в якому було б системно розглянуто глобальні закономірності та національні особливості шкільної іншомовної освіти в країнах Європейського Союзу та в інших країнах-членах Ради Європи і висвітлено основні тенденції її розвитку в межах порівняльного аналізу систем шкільної іншомовної освіти у контексті сучасних інтеграційних процесів, здійснено ще не було.У вступі обґрунтовано актуальність вивчення, узагальнення та систематизації розвитку шкільної іншомовної освіти в країнах-членах Ради Європи у 90-х роках ХХ століття - першому десятиріччі ХХІ століття; зазначено про звязок роботи з науковими програмами; визначено мету, завдання, обєкт, предмет та методи дослідження; зясовано хронологічні межі, розкрито наукову новизну та практичне значення дисертації, викладено форми апробації та впровадження результатів дослідження; наведено дані про публікації автора; окреслено структуру та обсяг дисертації.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?