Сучасні тенденції розвитку сільських територій як загроза економічній безпеці України - Статья

бесплатно 0
4.5 161
Обґрунтування необхідності врахування тенденцій на сучасному етапі розвитку сільських регіонів, які генерують системні загрози не лише в економіці, але й в політичній площині. Вплив міжнародної спільноти на функціонування аграрного сектора країни.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У статті визначено основні сучасні тенденції розвитку сільських територій України: обезлюднення сільських населених пунктів, занепад їх соціальної та виробничої інфраструктур, безробіття, збільшення кількості сільських мешканців, які проживають за межею бідності; визначена відмінність між поняттями "аграрне зростання" та "розвиток сільських територій"; наголошено, що через фінансову кризу та необхідність виконання вимог Світової організації торгівлі в останні роки обсяги фінансування сільського господарства з бюджету були значно скорочені, що унеможливлює використання потенціалу вітчизняного сільського господарства; обґрунтована необхідність оцінки сучасних тенденцій розвитку сільських територій України як загрози для її економічної та політичної безпеки. В статье определены основные современные тенденции развития сельских территорий Украины: демографические потери в сельских населенных пунктах, упадок их социальной и производственной инфраструктур, безработица, увеличение количества сельских жителей, проживающих за чертой бедности; определена разница между понятиями "аграрный рост" и "развитие сельских территорий"; отмечено, что изза финансового кризиса и необходимости выполнения требований Всемирной торговой организации в последние годы объемы финансирования сельского хозяйства из бюджета были значительно сокращены, что делает невозможным использование потенциала отечественного сельского хозяйства; обоснована необходимость оценки современных тенденций развития сельских территорий Украины как угрозы для ее экономической и политической безопасности. The article identifies the main current trends in the development of rural areas of Ukraine: demographic losses in rural areas, the decline of social and industrial infrastructures, unemployment, increase in the number of rural people living below the poverty line; the difference between the concepts of "agricultural growth" and "rural development"; It noted that due to the financial crisis and the need to meet the requirements of the World Trade Organization, funding of agriculture in recent years due to the budget have been significantly reduced, which makes it impossible to use the potential of domestic agriculture; the necessity of evaluating contemporary trends in the development of rural areas of Ukraine as a threat to its economic and political security.Сільське господарство було рушійною силою, яка спричинила розвиток несільськогосподарських секторів і сприяла підвищенню загального рівня добробуту населення. Однак пізніший досвід цих країн показав, що зростання у сільському господарстві може мати не лише позитивні наслідки. Тому світова наука і практика почали розглядати аграрне зростання не як кінцеву мету, а як засіб розвитку суспільства, передусім його сільських територій. На відміну від аграрного зростання розвиток сільських територій - це таке нарощення аграрного виробництва, при якому вигоди від нього більш-менш рівномірно розподіляються між усіма учасниками процесу, а скорочення зайнятості у сільському господарстві супроводжується створенням нових робочих місць у поза аграрній сфері на селі. Обезлюднення сільських населених пунктів України, занепад їх соціальної та виробничої інфраструктур, збільшення кількості сільських мешканців, які проживають за межею бідності, є прямою загрозою економічній безпеці країни.Відкриття ринку землі в таких умовах може слугувати фактором, що приваблює в країну інвестиції. Впровадження європейської практики місцевого самоврядування в Україні декларує надання кожній місцевій громаді можливостей розпоряджатися всіма наявними на її території землями.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?