Сучасні тенденції міжнародних ринків деривативів - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 92
Вивчення специфіки формування світового ринку деривативів, їх сутності та ролі на ринку цінних паперів. Аналіз динаміки світових ринків процентних та валютних деривативів. Дослідження регіональної структури біржового ринку похідних цінних паперів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Самостійна робота з дисципліни "Міжнародні фінанси" на тему: Сучасні тенденції міжнародних ринків деривативівРозвиток світової економіки проявляється у постійному ускладненні звязків між її структурними елементами та підвищенні ролі глобального ринку цінних паперів у забезпеченні міжнародного руху капіталу. Вищевказані тенденції трансформації світового господарства обумовлюють швидкий розвиток світового ринку похідних цінних паперів, який протягом останніх десятиріч перетворився на важливу складову міжнародного фінансового ринку.Однією з форм міжнародних економічних відносин є міжнародна торгівля фінансовими інструментами, яка охоплює торгівлю валютою і цінними паперами, дериватами, кредитами та міжнародні розрахунки. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами як форма міжнародних економічних відносин має свої особливості, оскільки охоплює власне торгівлю специфічними товарами (валюта, цінні папери тощо) та забезпечує обслуговування міжнародного руху товарів і факторів виробництва. Класифікація фінансових інструментів відносить деривативи до вторинних фінансових інструментів, тоді як первинні фінансові інструменти - це грошові кошти, цінні папери, кредиторська і дебіторська заборгованість по поточних операціях[4]. Дефініція «деривативи» або «дериватив» походить від англійського «derivative»-«похідний», «вторинний», яке у свою чергу походить від латинського «derivare»-«відводити», «проводити». До базового активу можна віднести товарно-сировинну продукцію, а також практично будь-які фінансові індикатори або фінансові інструменти.Міжнародний ринок цінних паперів має більш ніж вікову історію, натомість міжнародний ринок деривативів налічує кілька десятиліть. Нас цікавить торгівля деривативами на біржі(такі деривативи називаються exchange-traded derivatives) та поза біржою(over-the-counter derivatives). Опціони можуть котируватись на біржах і бути інструментом позабіржового ринку. В цілому, позабіржовий ринок надає більші можливості щодо управління фінансовими ризиками, ніж біржовий, характеризується значною кількістю різних фінансових інструментів, торговельних площадок та великою кількістю учасників[3,9]. На сьогодні на світових біржах котируються 14 продуктових ліній: 1-2. опціони та фючерси на акції; 3-4. опціони та фючерси на біржові індекси; 5-6.Здійснення деривативами їх основної функції - бути механізмом хеджування цінових ризиків, є чи не найголовнішим аспектом діяльності кожного інвестора, що бажає максимізувати власні прибутки і одночасно мінімізувати ризики. Протягом останньої чверті ХХ ст. волатильність економічного середовища суттєво підвищилася, що призвело до значного зростання фінансових ризиків і викликало як у професійних учасників ринку, так і у інституційних інвесторів, гостру потребу в нових видах похідних цінних паперів, які дали б можливість ефективно здійснювати хеджування, зменшувати втрати у разі несприятливих змін на ринку та отримувати додаткові доходи від спекулятивних операцій на ринку.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. Сутність та види деривативів у системі фінансових інструментів

2. Структура світового ринку похідних фінансових інструментів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?