Сучасні тенденції галузевого інформаційного потоку нафтогазової тематики - Статья

бесплатно 0
4.5 138
Розгляд наукових джерел нафтогазової тематики, відображених в національних реферативних ресурсах. Аналіз особливостей їхнього видового розподілу, тематичного змісту та динаміки надходження. Пріоритетні напрями розвитку дослідницької роботи в цій сфері.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні тенденції галузевого інформаційного потоку нафтогазової тематикиДосліджено наукові джерела нафтогазової тематики за 2014-2016 рр., відображені в національних реферативних ресурсах. Приділено увагу можливостям і перевагам використання реферативних баз даних під час проведення бібліометричних досліджень. Подано інформацію про вітчизняні періодичні та продовжувані видання, відображені в реферативних ресурсах НБУВ, які найактивніше висвітлюють проблеми розвитку нафтогазової тематики. Проанализированы научные источники по вопросам печати за 2014-2016 гг., отраженные в РБД «Україніка наукова». Дана информация об отечественных периодических и продолжающихся изданиях, отраженных в реферативних ресурсах НБУВ, которые наиболее активно освещают проблемы развития нефтегазовой отрасли.Нафтогазова промисловість є однією з найважливіших складових частин економіки України, що визначальною мірою забезпечує як функціонування всіх інших галузей, так і ступінь добробуту нашого населення. Саме тому за останні роки вченими було проведено безліч досліджень у цьому напрямі та опубліковано сотні статей нафтогазової тематики. Належне розуміння особливостей певного сегменту галузевого інформаційного потоку України, його суспільної ролі, можливе лише за умови здійснення систематичних поліаспектних досліджень видань, що його формують. Найоптимальніші результати уможливлює застосування бібліометричних методів, оскільки вони дають змогу виявити обєктивний стан випуску літератури у визначений період [2], допомагають розкрити закономірності розвитку та визначити на цій основі найпродуктивніші наукові журнали нафтогазової галузі. Його цінність обумовлена такими властивостями: найбільша інформативність у розкритті змісту першоджерела; зручність для тривалого зберігання у фондах довідково-інформаційних служб та інформаційно-пошукових систем; можливість за потреби замінити першоджерело (коли необхідна користувачеві інформація торкається не основної теми роботи, а суміжних питань або первинний документ недоступний) [1].За журнальними публікаціями, авторефератами дисертацій, монографіями та підручниками можна простежити розвиток нафтової і газової промисловості, науково-технічний прогрес, напрямки та основні результати науково-дослідних робіт, виробничі досягнення в усіх підгалузях нафтогазового комплексу України. У статтях порушуються актуальні питання геології та нафти і газу, транспортування нафти і газу і підземного зберігання газу, автоматизація технологічних процесів моделювання газотранспортної системи та використання електронно-обчислювальної техніки, проблем переробки нафти і газу, проблем перспектив нафтової і газової промисловості, розвитку науково-технічного прогресу, економіки, геофізичних методів дослідження розвідки нафтових і газових родовищ, сфери техніки і технологій буріння, теорії і практики розробки родовищ, удосконалення техніки і технологій видобутку, розкриття та випробування пластів, розробки та експлуатації родовищ, пріоритетні напрямки інноваційного розвитку нафтогазової промисловості та ін. Найбільше публікацій зосереджено в розділі «Розробка нафтових і газових родовищ» (52 статті), а найменше в розділі «Переробка нафти та нафтових газів» - 13 статей. Основнимвидом документів, який забезпечує зростання кількості прореферованих наукових публікацій є наукові статті - всього 93, з них найбільше в розділі «Розробка нафтових і газових родовищ» - 36, найменше в розділі «Переробка нафти та нафтових газів» - 13 статей. Найбільше публікацій зосереджено в розділі «Розробка нафтових і газових родовищ» (71 стаття), а найменше в розділі «Буріння свердловин» - 15 статей.Відповідно, у загальнодержавній РБД «Україніка наукова» за 2014 рік відображено 153 реферативних джерел нафтогазової тематики. Найбільше публікацій зосереджено в розділі «Розробка нафтових і газових родовищ» (69 статей), а найменше в розділі «Переробка нафти та нафтових газів» - 14 статті. Основним видом документів, який забезпечує зростання кількості прореферованих наукових публікацій є наукові статті - всього 121, з них найбільше в розділі «Розробка нафтових і газових родовищ» - 54, найменше в розділі «Гірнича справа» - 7 статті.(121 статей), у 2015 р. кількість надходжень зменшилась майже на чверть (90 статтей), проте у 2016 р. темпи поповнення зростатуть, оскільки проаналізовані дані за 2016 рр. не остаточні, публікації за цей рік ще надходять. Аналіз показав, що саме на 2014 р. припадає найбільше дисертаційних досліджень з цієї тематики, про що свідчить кількість записів у РБД - 19 авторефератів дисертацій (максимальне число за аналізований період). Щодо монографій та підручників, то їх кількість незмінна упродовж 2014-2016 рр.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?