Сучасні тенденції формування змісту освіти в державних школах США - Автореферат

бесплатно 0
4.5 122
Характеристика змісту освіти в сучасних державних школах США та України. Виявлення та аналіз особливостей національно-етнічного аспекту в змісті освіти в школах США. Характеристика полікультурних і двомовних програм у державних американських школах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРобота виконана в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Хриков Євген Миколаєвич, декан факультету післядипломної освіти ЛДПУ імені Тараса Шевченка Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Ільченко Вера Романівна, завідувачка Лабораторії інтеґрації змісту шкільної освіти Інституту педагогіки АПН України (м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м.Україна ХХІ століття" визначені шляхи реформування освіти, серед яких провідну роль має відігравати удосконалення змісту освіти, форм, методів і способів навчання. Визначення переваг полікультурної освіти (далі ПКО), посилення культурної функції освіти потребує перебудови всього освітнього комплексу: підходів, напрямів, принципів, стратегій навчання. Останнім часом в Україні спостерігається тенденція "вестернізації" (рух у напрямку до західної культури), яка неминуче впливає на зміст освіти в школах. З цієї точки зору особливий інтерес представляють тенденції формування змісту освіти, теорії і практики полікультурної і двомовної освіти, виділення національно-етнічного аспекту в змісті освіти в державних школах США. Загальні питання змісту освіти в школах США досліджували американські вчені: С.У першому розділі "Зміст освіти в державних школах США" розглядаються чинники, які обумовлюють функціонування сучасної державної школи США: філософський - філософські основи освіти (прагматизм, неопозитивізм, екзистенціалізм, реалізм, ідеалізм, неотомізм, біхевіоризм, персоналізм); теоретичний - концепції і теорії освіти (консерватизм, лібералізм, нейтральний зміст освіти, корективна (антропологічна) теорія); нормативний - постанови і програми уряду США, доповіді неурядових асоціацій з проблем освіти ("Нація у небезпеці", "Час для результатів", "Америка 2000: освітня стратегія", "Національні цілі в галузі освіти", "Цілі 2000" тощо); культурний, що включає нові культурні реалії у макро-і мікросередовищі, культурне оточення учнів, культурну та особисту ідентичність, культурні трансформації, культурну грамотність учнів, культурні цінності освіти. У ході дослідження було виявлено девять тенденцій формування змісту освіти в школах США: - першочерговий розвиток базової освіти, який передбачає повернення до старих, перевірених часом принципів освіти (моральних, естетичних, духовних), зосередження уваги на найважливіших уміннях і знаннях, які складають загальну грамотність та інтелектуальний потенціал учнів; реформування змісту освіти в цих двох країнах має різне спрямування: у школах США - впровадження полікультурних матеріалів, у школах України - усунення застарілих ідеолоґічних і філософських положень, створення національної системи освіти; У другому розділі "Полікультурна освіта в державних школах США" проведено аналіз теоретичних засад ПКО і ДО; принципів, підходів, цілей і завдань ПКО і ДО; етапів розвитку полікультурного процесу; змісту освіти у полікультурних і двомовних програмах; навчальних планів шкіл, які використовуються у рамках ПКО; підручників; змісту освіти головних етнічних меншин; особливостей етнічних центризмів (євроцентризму, афроцентризму, латиноцентризму, індіаноценризму) в освіті США; впливу національних і культурних особливостей етнічних груп на зміст освіти їх представників у школах США. Аналіз змісту освіти в школах США і наукових праць американських педагогів дозволяє виділити цілі ПКО: 1) розвиток полікультурної компетенції учнів, що передбачає зміну орієнтації освіти з монокультурної на полікультурну; 2) збереження культурної ідентичності учнів; 3) розвиток національної свідомості учнів; 4) викорінення проявів расизму, забобонів і дискримінації у свідомості й поведінці учнів; 5) створення найбільш сприятливих умов для успішного навчання учнів, вихідців з етнічних меншин; 6) забезпечення рівних можливостей в освіті для всіх учнів.Якщо в минулому системоутворюючу роль в освіті виконували філософський і теоретичний чинники, то сьогодні головну роль відіграє нормативний чинник, підвищується роль культурного чинника. В освіті США взаємодіють дві протилежні тенденції - з одного боку, широкий спектр філософських і теоретичних засад змісту освіти зумовлює його різноманітність, з іншого - підвищення ролі держави у формуванні змісту освіти призводить до його стандартизації. Полікультурні і двомовні освітні програми передбачають кардинальні зміни в змісті освіти: уведення курсів з індіанознавства, афроамериканознавства, мексиканоамериканознавства; культури, музики і мистецтва різних етнічних груп; інтерпретацію історичних подій з точки зору етнічних груп, які брали в них участь; вивчення мови, фольклору, традицій е

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?