Сучасні тенденції державного бюджетування в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 97
Бюджетування як форма бюджетного менеджменту. Розробка та аналіз бюджетів, окремих кошторисів і державних програм на основі альтернативних варіантів. Виокремлення пріоритетів бюджетних видатків та оцінка їх ефективності. Порушення рівноваги бюджету.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УДК 336 сучасні тенденції державного бюджетування в Україні Предметом дослідження є державне бюджетування в Україні.Завданнями бюджетування є: виокремлення пріоритетів бюджетних видатків та оцінка їх ефективності, оптимальний розподіл ресурсів між бюджетами, коригування впливу бюджету на економіку та суспільство в цілому, уникнення неефективних видатків та порушення рівноваги бюджету. Задачами бюджетирования являются: выделение приоритетов бюджетных расходов и оценка их эффективности, оптимальное распределение ресурсов между бюджетами, корректировки влияния бюджета на экономику и общество в целом, избежание неэффективных расходов и нарушения равновесия бюджета. Objectives of budgeting are: allocation of budget spending priorities and the evaluation of their effectiveness, optimal allocation of resources between budgets, to adjust for the impact of the budget on the economy and society as a whole to avoid inefficient expenses and unbalance the budget. Державне бюджетування є безперервним і комплексним процесом, який полягає у встановлені методів та критеріїв відбору інформації, яка береться до уваги під час складання бюджету, методів аналізу й прогнозування, на підставі яких визначаються основні соціально-економічні тенденції. У контексті бюджетування держави такими показниками є заплановані й фактичні доходи і видатки державного бюджету, із деталізацією за статтями доходів і видатків згідно з бюджетною класифікацією, розпорядниками бюджетних коштів різних рівнів, а також балансування доходів і видатків - дефіцит/профіцит бюджету, його співвідношення із запланованими показниками та відповідне фінансування.На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про недосконале бюджетування на державному рівні. Виявлені проблеми можуть бути зумовлені різними причинами: 1. Невиконання планових показників державного бюджету, повязане з недосконалістю державного бюджетування: - використання нереальних показників під час прогнозування та планування; Проблеми реалізації державного бюджету: - нецільове та неефективне використання коштів державного бюджету; За умови якісного бюджетування держави всі перелічені зовнішні чинники можуть справляти лише незначний вплив, адже він має бути нівельований за рахунок резервних ресурсів держави [1, C.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?