Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 136
Порівняльно-правове дослідження організації і функціонування сучасних систем правоохоронних органів. Зміст поняття і типізація систем правоохоронних органів, залежність і обумовленість організаційно-функціональної побудови системи правоохоронних органів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукРобота виконана в Національній академії внутрішніх справ України. Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Тихомиров Олександр Деонисович, Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри теорії держави і права. Офіційні опоненти: · доктор юридичних наук, професор Оксамитний Віталій Васильович, Інститут міжнародного права і економіки ім. Грибоєдова директор центру порівняльного правознавства, · кандидат юридичних наук, доцент Лисенков Сергій Леонідович, Інститут Генеральної прокуратури України перший проректор. Захист відбудеться “_19___” жовтня__ 2001 р. о __15.30_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук при Київському національному університеті ім.У зв”язку з цим перед порівняльним правознавством постають відповідні завдання, зокрема, такі, як розробка форм і процедур впровадження правових норм іноземних правових систем в національне законодавство; використання і застосування досягнень сучасного міжнародного права як важливого джерела реформування національного законодавства; узагальнення нормотворчої практики щодо гармонізації права; розробка механізмів запозичення позитивного правового досвіду різних країн для вдосконалення національних правових систем. Проведення порівняльно-правових досліджень є актуальним в теоретичному і практико-прикладному аспектах, що визначається можливістю більш повного осмислення існуючих правових явищ та тенденцій у розвитку права, вивчення та запровадження позитивного досвіду інших держав у практику здійснення правотворчої та правозастосовчої діяльності в Україні. У звязку з цим існує нагальна потреба розробки спеціальних процедур і механізмів для впровадження позитивних елементів організації і діяльності правоохоронних органів інших держав в Україні, що, визначає необхідність проведення відповідних порівняльно-правових досліджень. Це також сприяє визначенню основних тенденцій розвитку як національних правових систем, так і систем правоохоронних органів різних країн, зокрема романо-німецької і англо-американської правових сімей. Порівняльно-правове дослідження названих питань дає можливість сформулювати підходи та механізми для запозичення і використання позитивного досвіду інших держав, а також для визначення власних шляхів розвитку національної правової системи і системи правоохоронних органів України.У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, вказується на звязок роботи з науковими програмами, планами, визначається мета і завдання, обєкт і предмет дослідження.В існуючих умовах розвитку юридичної науки і практики проведення порівняльно-правового дослідження дозволяє одержати досить обгрунтовані і адекватні наукові знання про своєрідність і загальні тенденції розвитку систем правоохоронних органів різних країн, саме виходячи з їх призначення і обумовленості загальними і особливими властивостями національних правових систем, а у більш узагальненому вигляді - правових сімей. Домінуюче значення у побудові системи правоохоронних органів мають функціональні звязки, що обєднують правоохоронні органи (суд, прокуратуру, поліцію) в єдине ціле. Організаційний критерій зумовлює побудову окремих видів правоохоронних органів, що як складові системи правоохоронних органів, являють собою певні підсистеми, які, в свою чергу, характеризуються цілісністю, якісною своєрідністю та відносною самостійністю. Однією з основних тенденцій розвитку національних правових систем як у межах однієї правової сімї, так і національних правових систем, що належать до різних правових сімей, є їх інтернаціоналізація, тобто посилення впливу зарубіжного, а також міжнародного чинників на розвиток національних правових систем, своєрідне “стирання” відмінностей між ними, зумовлене інтеграційними процесами у світовій спільноті. Другий розділ - “Загальне і особливе в системах правоохоронних органів” - присвячений порівняльно-правовому дослідженню систем правоохоронних органів держав, національні правові системи яких належать до романо-німецької та англо-американської правових сімей, а також розгляду основних тенденцій розвитку системи правоохоронних органів України, що перебуває у процесі реформування, та визначенню можливих шляхів запозичення та використання позитивного досвіду зарубіжних країн для системи правоохоронних органів України.

План
Основний зміст роботи

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?