Сучасні проблеми розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні та шляхи їх вирішення - Статья

бесплатно 0
4.5 180
Характеристика основних проблем, які стримують процеси розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні та напрями їх вирішення. Необхідність створення та функціонування компенсаційних фондів у сфері гарантування інвестицій у цінні папери.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні проблеми розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні та шляхи їх вирішенняРозроблено низку практичних рекомендацій щодо вирішення таких основних проблем: існування фінансових установ, які не виконують функції фінансового посередництва і створюють суттєві системні ризики для сектору; недосконалість системи державного регулювання небанківських фінансових установ та необхідність її реформування; зміцнення довіри населення до небанківських фінансових установ; низький рівень поінформованості споживачів небанківських фінансових послуг; низький рівень капіталізації ринків небанківських фінансових послуг в Україні Запропоновано створення Регулятора фінансового ринку шляхом обєднання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, у компетенції якого б перебувало: встановлення правил здійснення діяльності на фінансових ринках та нагляд за ними, захист прав інвесторів та споживачів фінансових послуг, а також питання, повязані з конкуренцією. A number of practical recommendations have been developed for addressing such key issues as: the existence of financial institutions which do not perform financial intermediation functions and create significant systemic risks for the sector; imperfection of the system of state regulation of non-banking financial institutions and the need for its reform; strengthening of public confidence in non-banking financial institutions; low level of consumer awareness of non-banking financial services; low level of capitalization of non-banking financial services markets in Ukraine. It is proposed to create a financial market Regulator by merging the National Securities and Stock Market Commission and the State Commission for the Regulation of Financial Services Markets, which would: establish rules for the activities in financial markets and their supervision, protection of the rights of investors and financial services" consumers, as well as competition related issues. 325-331], ми пропонуємо будувати систему регулювання РНФП на основі моделі «Twin-peaks», яка передбачає існування двох незалежних регуляторів, один з яких (перебуває у складі центрального банку) здійснює пруденційне регулювання та нагляд за фінансовими установами, а другий (окрема структура, яка підпорядкована Міністерству фінансів) - відповідальний за встановлення правил та здійснення нагляду за діяльністю на фінансових ринках, захист прав інвесторів та споживачів фінансових послуг, а також питання, повязані з конкуренцією на фінансових ринках. Таким чином, для покращання інформаційної прозорості та відкритості РНФП, підвищення рівня поінформованості споживачів фінансових послуг необхідно вжити ряд заходів: здійснення наглядовими органами систематичного оприлюднення інформації про діяльність учасників РНФП, основні тенденції та прогнози розвитку ринку, а також інформації про діяльність самих наглядових органів; забезпечення інформаційної відкритості діяльності небанківських фінансових установ щодо вартості чистих активів, прибутків (збитків) установи та розмірів доходів їх власників шляхом їх висвітлення в офіційних виданнях з детальним розясненням даних; забезпечення інформаційної прозорості небанківських фінансових Установ, напрямів їх діяльності, відповідності справжньої вартості їх послуг цінам, які відображені у рекламних джерелах інформації; здійснення розяснювальної діяльності серед населення щодо захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг, основних ризиків, які можуть виникнути у результаті користування послугами фінансових установ; збільшення фінансового, інформаційного та кадрового потенціалу наглядових органів та їх спрямування на збільшення інформаційної бази та підвищення рівня прозорості небанківських фінансових установ; залучення засобів масової інформації для проведення діяльності з розгляду окремих питань співпраці населення з небанківськими фінансовими установами, особливо у випадку судового та досудового вирішення проблем у результаті виникнення спірних питань щодо виконання обовязків небанківськими фінансовими установами перед споживачами.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?