Сучасні проблеми формування державної регіональної економічної політики України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 151
Перелік основних напрямів вдосконалення механізму реалізації державної регіональної економічної політики на основі інтегральної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в умовах трансформаційних перетворень. Розробка методологічних підходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна академія наук УкраїниСучасний етап суспільного розвитку характеризується посиленням уваги до соціально-економічних проблем регіонів, що є цілком закономірним, оскільки можливості економічного зростання в Україні значною мірою залежать від забезпечення сталого розвитку її регіонів. Зокрема, важливим завданням сучасної економічної науки є формування концептуальних засад ефективного державного управління сучасними продуктивними силами в умовах становлення ринкового середовища, розробка комплексу узгоджених заходів державної економічної стратегії і тактики з урахуванням соціально-економічного становища регіонів та напрямів їх розвитку, вирішення якого сприятиме переходу до сталого економічного зростання України. Головна ідея дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на основі виявлених взаємозвязків між результативністю державної регіональної економічної політики України та рівнем соціально-економічного розвитку регіонів визначити бажані зміни у механізмі її формування та реалізації з метою прискорення трансформаційних процесів та досягнення економічного зростання. інтегральна оцінка економічна політика Виконане дисертаційне дослідження безпосередньо повязане з тематикою науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, зокрема з темою: 3.1.5.58 “Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України на тривалу перспективу” (комплексне фундаментальне дослідження), (номер державної реєстрації 0100V000089), де в підтемі “Економічний потенціал і напрями його ефективного використання з урахуванням структурних змін (уточнення основних параметрів)” дисертантом досліджено динаміку, структуру, джерела інвестицій в галузях економіки України, та в підтемі “Концептуальні основи і пріоритети розвитку і розміщення продуктивних сил до 2010 року (уточнення основних положень)” розроблено пропозиції щодо цільових орієнтирів структурної перебудови економіки, пріоритетів розвитку продуктивних сил економічних районів України та напрямів розвитку інвестиційного комплексу України. узагальнити досвід формування та реалізації державної регіональної економічної політики розвинених країн світу з ринковою економікою і постсоціалістичних країн Східної та Центральної Європи та оцінити можливості його застосування в Україні;У першому розділі “Теоретико-методологічні основи дослідження сучасних проблем формування державної регіональної економічної політики” обґрунтовано авторське тлумачення сутності категорій державної регіональної економічної політики, її субєкту та обєкту; проаналізовано цілі і завдання, форми та механізми реалізації цієї політики; визначено шляхи збалансування економічних інтересів центру і регіонів. У дисертації обґрунтовано, що під державною регіональною економічною політикою слід розуміти цілеспрямовану діяльність держави, яка полягає в управлінні економічними процесами на регіональному рівні з урахуванням цілей і завдань територіальної організації продуктивних сил і економічної стратегії країни в цілому, і зорієнтована на реалізацію системи довгострокових і поточних цілей соціально-економічного розвитку, що визначені державою, а також містить комплекс відповідних державних рішень (законів, постанов, інших нормативних актів) та заходів, спрямованих на досягнення цих цілей з використанням певних економічних важелів. Обґрунтовано напрями вирішення проблеми збалансування економічних інтересів центру і регіону на основі врахування багаторівневої системи державних і регіональних економічних потреб та найбільш значущих параметрів й індикаторів, які відображають державні та регіональні економічні інтереси, а саме: проведення заходів по соціальному захисту населення; створення механізму селективної підтримки і розвитку регіонів, який дасть змогу забезпечити диференціацію режимів територіального управління; оптимальний розподіл повноважень та відповідальності з відповідним розподілом матеріальних і фінансових ресурсів між органами територіального управління; визначення змісту і меж регулювання регіонального розвитку за допомогою системи норм, процедур і форм регулювання і регламентації центральних і регіональних органів влади; забезпечення правової регламентації органів виконавчої влади кожного рівня територіальної організації суспільства. У другому розділі ”Соціально-економічна оцінка розвитку регіонів України в контексті проблем державної регіональної економічної політики” проаналізовано проблеми регіонального розвитку, визначено доцільні методичні підходи до інтегральної оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів України та напрямки їх розвитку; досліджено досвід розвинутих країн з ринковою економікою у проведенні державної регіональної економічної політики.

План
Основний зміст роботи

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?