Сучасні підходи до трактування сутності оборотних активів - Статья

бесплатно 0
4.5 108
Аналіз і систематизація теоретичних підходів до визначення поняття "оборотні активи". Особливості групування основних визначень цієї сфери. Авторське розуміння категорії "оборотні активи". Умови ефективного управління фінансуванням ресурсів підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні підходи до трактування сутності оборотних активівТакі суперечності посилюються ще й тим, що у трактуванні категорій «оборотні активи», «оборотний капітал», «оборотні засоби», «оборотні кошти», «оборотні фонди», «поточні активи» у науковому середовищі визначилися різні підходи: від ототожнення цих понять до характеристики їх функціональних особливостей і відповідного розмежування цих категорій. Полторак [1 ] поділяє вчених на три групи в залежності від ототожнення поняття «оборотні активи» з іншими категоріями: «оборотний капітал», «оборотні засоби», «оборотні кошти», «оборотні фонди», «поточні активи». До оборотних активів належать [2]: запаси (малоцінні та швидкозношувані предмети, сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо і т.д.); поточні біологічні активи тваринництва та рослинництва; дебіторська заборгованість; готова продукція; поточні фінансові інвестиції; гроші та їх еквіваленти (готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей); витрати майбутніх періодів; інші оборотні активи. Згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 1 [3] актив повинен класифікуватися як короткостроковий (поточний) актив, якщо: його передбачається реалізувати або тримати для продажу або використання в нормальних умовах операційного циклу компанії; він міститься головним чином в комерційних цілях; його передбачається реалізувати протягом 12 місяців від звітної дати; він є активом у вигляді грошових коштів або їхніх еквівалентів, що не мають обмежень на обмін або використання для погашення зобовязань принаймні протягом 12 місяців з дати балансу. Полторак [1] обґрунтовує поняття «оборотні активи» як сукупність фінансових і матеріальних активів, не обмежених у використанні, які обслуговують господарський процес і призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або одного року з дати складання балансу та забезпечення безперервності виробничо-комерційного циклу.Мейнстрим наукової економічної думки засвідчує, що у трактуванні поняття «оборотні активи» налічується досить багато розбіжностей: одна група науковців ототожнює поняття «оборотні активи», «оборотний капітал», «оборотні засоби», «оборотні кошти», «оборотні фонди», «поточні активи», інші ж вважають що це самостійні економічні категорії. Своєю чергою, наявність різних трактувань поняття оборотні активи зумовлює необхідність їх класифікації.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?