Структура балансу підприємства та його значення для оцінки фінансового стану - Реферат

бесплатно 0
4.5 143
Поняття балансу як звіту про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов"язання і власний капітал, призначення та структура. Особливості оцінки та відображення в балансі необоротних активів. Структура пасивів балансу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Структура балансу підприємства та його значення для оцінки фінансового стануБаланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобовязання і власний капітал. Для вивчення фінансового стану підприємства потрібна інформація про економічні ресурси, які воно контролює, його фінансову структуру, ліквідність і платоспроможність, а також здатність адаптуватися до змін середовища, в якому воно функціонує. Інформація стосовно економічних ресурсів, контрольованих підприємством, і здатності його в минулому змінювати ці ресурси є корисною для визначення спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти в майбутньому. Інформація щодо ліквідності та платоспроможності підприємства є корисною для прогнозування спроможності підприємства вчасно виконувати свої фінансові зобовязання. Активи визнають і відображають у балансі в грошовому виразі з використанням певної бази оцінки, а саме: 1) історичної собівартості.Згідно з МСБО № 38: нематеріальний актив - це ідентифікований немонетарний актив без фізичної субстанції, який утримується підприємством з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів і надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей. Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковують за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 Не визнаються як активи: • витрати на дослідження; Якщо нематеріальний актив надійшов у результаті обміну на інший актив, то його собівартість визначається за справедливою вартістю отриманого активу, яка дорівнює справедливій вартості переданого активу з урахуванням будь-яких грошових доплат, здійснених під час обмінної операції. Фінансові інвестиції - це активи, які підприємство утримує з метою збільшення прибутку за рахунок процентів, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигід для інвестора.Запаси - це активи, які: а) зберігаються для продажу за умов звичайної господарської діяльності; або б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу; або в) призначені для споживання у виробничому процесі чи під час надання послуг. Наступною за ступенем ліквідності статтею є дебіторська заборгованість, яка виникає в результаті продажу товарів та надання послуг у кредит, а також втілює в собі інші борги перед підприємством, від погашення яких упродовж року очікується надходження грошових коштів. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за реалізовану їм продукцію і товари для перепродажу (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). Тому важливо відобразити в балансі дебіторську заборгованість, дотримуючись принципу обачності - щоб активи та дохід не були завищені, а зобовязання чи витрати - занижені. У балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається за чистою вартістю; Чиста вартість дебіторської заборгованості - це сума дебіторської заборгованості після вирахування сумнівних та безнадійних боргів.Згідно з П(с)БО № 2 зобовязання - це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Зобовязання - це обовязок чи відповідальність діяти певним чином. Зобовязання містять у собі ймовірність майбутнього вилучення коштів підприємства і втрати економічної вигоди внаслідок прийнятих у минулому обовязків. Обовязки підприємства розглядаються як його зобовязання, якщо вони: • існують на даний момент і є наслідком минулих господарських операцій (наприклад, придбання товарів чи послуг) або подій (зазнані чи ймовірні збитки, за які підприємство несе відповідальність). Як правило, зобовязання виникає тільки тоді, коли актив отримано або коли підприємство укладає невідмовну угоду придбати актив, тобто в результаті минулих операцій або інших минулих подій.

План
ЗМІСТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

2. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В БАЛАНСІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

3. СКЛАД, ОЦІНКА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В БАЛАНСІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

4. СТРУКТУРА ПАСИВІВ БАЛАНСУ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?