Строки в податковому праві України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 64
Місце інституту строків у податковому праві. Значення строків як юридичного факту. Наслідки порушення строків давності й строків виконання податкового обов’язку. Зв"язок між пропуском строків давності й настанням відповідальності у податкових відносинах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Національний юридичний університет імені Ярослава МудрогоРобота виконана на кафедрі фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Кучерявенко Микола Петрович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри фінансового права, академік Національної академії правових наук України Захист відбудеться 17 жовтня 2014 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м.Історія державності доводить, що податки є однією з головних умов існування будь-якої держави, адже з них формується фінансова основа бюджету країни, без якої неможливе функціонування державних інститутів. Податкове право - одна з наймолодших підгалузей вітчизняного права, деякі інститути якої досі перебувають у процесі становлення й удосконалення. Прийнятий у 2011 році Податковий кодекс України мав стати визначальним документом для вирішення проблеми регламентації строків у податковому праві. З огляду на це, в сучасних умовах проблема правового регулювання строків у податковому праві набуває ще більшої актуальності і потребує детального дослідження та поглибленого аналізу інституту строків у системі податкового права. Відповідно до мети дисертаційної роботи автором для її досягнення були поставлені такі завдання: - охарактеризувати особливості та місце інституту строків у податковому праві;«Інститут строків у системі податково-правового регулювання» розкриваються визначення, порядок обчислення та особливості строків, зазначаються риси та місце інституту строків в податковому праві. До загальних можна віднести: а) визначеність через традиційні критерії (роки, квартали, місяці, дні або момент у часі, що визначається календарною датою, вказівкою на подію, яка повинна невідворотно настати, або на дію, яка повинна бути здійснена); б) визначення строків для своєчасної реалізації субєктами прав та виконання обовязків; в) обумовлює у випадку пропуску строку юридично значущі наслідки. Це складно зробити як за умовами спрямованості регулювання (мети), різного субєкта, складу та різних наслідків, так і за аналізом системи строків у податковому праві. «Класифікація строків у податковому регулюванні» приділена значенню класифікації, визначенню вимог, на підставі яких має здійснюватись класифікація, зокрема і строків у податковому праві. Виходячи з можливості корегування строків: а) строки, які передбачають досягнення певних домовленостей в податковому регулюванні; б) строки, які обумовлюють корегування процедури виконання податкового обовязку в широкому сенсі; в) строки, які не передбачають корегування.При досліджені проблем, що розглядались у дисертації, відповідно до поставленої мети і завдань здійснено теоретичне узагальнення і вирішено наукове завдання, що полягає у наданні характеристики та виявленні особливостей порядку застосування, значення, обчислення та наслідків недотримання строків в податково-правовому регулюванні в Україні. Незважаючи на наявність у правовій науці багатьох різних підходів до визначення строку, переважають два з них:1) це поняття означає тривалість, тобто певний проміжок часу; 2) строк - це межа часового проміжку. Виходячи з аналізу системи строків у податковому праві, складно уявити таке угрупування податково-правових норм, яке існувало б як однорідна єдність. Принциповими вимогами, на підставі яких має здійснюватися класифікація строків у податковому праві є: 1) корегування поведінки учасників правовідносин; 2) урахування мети реалізації приписів відповідно до класифікаційної групи; 3) класифікація має бути вичерпною; 4) критерії, на підставі яких здійснюється диференціація, мають бути незмінними. Виходячи з можливості корегування строків, зміни термінів часу: а) строки, які можна корегувати; б) строки, які не можуть бути змінені.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?