Строк сівби, норма висіву та система застосування азотних добрив при вирощуванні твердої озимої пшениці в степовому Криму - Автореферат

бесплатно 0
4.5 225
Комплексний вплив строку сівби та норми висіву на забур’яненість посіву твердої пшениці, виживання та густоту стояння її рослин. Характер залежності елементів продуктивності від густоти посіву. Вплив строку внесення азотних добрив на врожайність зерна.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК Строк сівби, норма висіву та система застосування азотних добрив при вирощуванні твердої озимої пшениці в степовому КримуЗахист дисертації відбудеться “28” травня 1999 року в 10 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради К52.353.01 в Інституті ефіроолійних і лікарських рослин, за адресою: 333620, Крим, м. Робота присвячена комплексній оптимізації основних агротехнічних заходів вирощування твердої озимої пшениці в степовому Криму: строку сівби і норми висіву; норми і режиму внесення азотних туків. Автором изучены наиболее критичные звенья ее агротехники - комплекс “срок сева х норма высева” и система применения азотных удобрений. Научная новизна выполненной работы состоит в том, что впервые в условиях степного Крыма установлено комплексное влияние срока сева и нормы высева на структуру посева, урожайность и качество твердой пшеницы. Определен оптимальный режим применения азотных туков, рассчитаны оптимальная и ресурсосберегающая нормы их внесения по занятому пару.Мета дисертації - розробка для неполівних умов Криму оптимальних параметрів основних агротехнічних заходів вирощування твердої озимої пшениці (строку сівби, норми висіву, норми та режиму внесення азотних добрив), які б дозволили якомога повніше реалізувати потенціал цієї культури і використати кліматичні ресурси регіону для одержання високих урожаїв зерна високої якості. Для досягнення поставленої мети необхідно було розвязати наступні задачі: вивчити комплексний вплив строку сівби та норми висіву на забуряненість посіву твердої пшениці, виживання та густоту стояння її рослин; визначити характер залежності елементів продуктивності та урожайності зерна від густоти посіву і строку висіву; встановити оптимальні сполучення строків сівби та норм висіву; виявити комплексну дію цих агротехнічних заходів на основні технологічні показники якості зерна; вивчити вплив норми і строку внесення азотних добрив на врожайність та якість зерна твердої озимої пшениці; встановити і економічно обгрунтувати оптимальну та ресурсозберігаючу норму внесення азотних туків. Вперше в умовах степової зони Криму встановлено комплексний вплив строку сівби та норми висіву твердої озимої пшениці на забуряненість посівів, елементи структури врожайності, величину та якість урожаю. Були уточнені параметри агротехнічних заходів комплексу “строк сівби х норма висіву”, визначені оптимальні значення норми висіву при відхиленнях строку сівби від оптимальної дати, вперше виділені чотири групи сполучення рівнів цих факторів: оптимальний, субоптимальний, зниженої та низької врожайності. Практичне значення результатів роботи полягає в тому, що вони дозволяють: визначати оптимальні співвідношення строків сівби та норм висіву, адекватно корегувати норму висіву при відхиленні строку сівби від оптимуму; раціонально застосовувати азотні добрива, корегуючи їх оптимальну дозу відповідно до умов ринку; прогнозувати найбільш вірогідні наслідки вимушених відхилень строку сівби, норми висіву та норми внесення азоту від їх оптимальних параметрів для прийняття раціональних технологічних рішень.При сівбі не раніше середини - першої декади жовтня з нормою висіву не нижче 5,5 млн./га схожого насіння він забезпечує фітоценотичне придушення однорічних бурянів на 90…94%. Найбільш високе загальне виживання рослин спостерігається при сівбі в період від середини першої до кінця другої декади жовтня. Підвищення норми висіву може компенсувати зниження густости стояння рослин через відхилення дати сівби від оптимуму тільки в вузьких межах. Протилежна спрямованість основних закономірностей, які визначають базис потенціалу продуктивності посівів твердої озимої пшениці, значно звужує оптимальний інтервал строків сівби. Збільшення норми висіву з 5,5 до 7,0 млн/га схожого насіння розширює інтервал оптимальних строків сівби з трьох днів (4…6 жовтня) до 10 днів (1…10 жовтня), а субоптимальних строків, коли формується врожайність в межах 88…94% від максимальної, - до 15 днів (29 вересня…13 жовтня).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?