Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов’язань у цивільному законодавстві України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 174
Поняття та ознаки забезпечення виконання зобов’язань. Сутність, функції та принципи страхування. Класифікація страхових правовідносин. Поняття "страховий поліс". Динаміка договірних правовідносин страхування як способу забезпечення виконання зобов’язань.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СТРАХУВАННЯ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИНауковий керівник доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ХАРИТОНОВ Євген Олегович, Одеська національна юридична академія, завідувач кафедри цивільного права. Захист відбудеться 28 лютого 2009 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: м.Одним із поширених нетрадиційних способів забезпечення виконання зобовязань, що використовуються субєктами цивільних правовідносин є страхування. Для досягнення вказаної мети здійснено спробу вирішити такі основні завдання: встановити ефективність застосування та проаналізувати існуючі види забезпечення зобовязань (які законодавчо встановлені та вироблені виключно договірною практикою) для забезпечення виконання зобовязань у цивільному законодавстві; визначити порядок укладення, зміни та припинення договору страхування як способу забезпечення виконання зобовязань; Обєктом дослідження є правові відносини, що виникають між страховиком і страхувальником при забезпеченні виконання цивільно-правових зобовязань останнього. Метод формально-логічного аналізу використовувався при дослідженні змісту норм, які регулюють відносини із забезпечення виконання зобовязань та страхування, відносини, безпосередньо повязані з укладенням та оформленням страхового договору.У розділі першому «Загальна характеристика способів забезпечення виконання зобовязань», який складається з трьох підрозділів, досліджуються поняття, ознаки, способи забезпечення виконання зобовязань, а також інші (нетрадиційні) види забезпечення виконання зобовязань. «Поняття та ознаки забезпечення виконання зобовязань» авторкою зроблено спробу узагальнити наукові знання в сфері застосування видів способів забезпечення виконання зобовязань та вивести загальну дефініцію способів забезпечення виконання зобовязань. У третьому розділі «Договір страхування як спосіб забезпечення виконання зобовязань», який складається з трьох підрозділів, присвячений досліджено поняття договору страхування як способу забезпечення виконання зобовязань, визначенню сторін та динаміки договірних правовідносин страхування. «Поняття договору страхування як способу забезпечення виконання зобовязань» автором досліджується поняття договору страхування, аналізується, що є обєктом страхування. Стверджується, що договір страхування відповідальності - це домовленість між страховиком і страхувальником, за якою страховик зобовязується, в разі настання страхового випадку, відшкодувати третім особам, в межах встановленого сторонами ліміту відповідальності збитки, ненавмисно завдані страхувальником, а страхувальник зобовязується своєчасно вносити страхові платежі та виконувати інші умови договору.Виконання договірних зобовязань часто супроводжується встановленням допоміжних (додаткових) зобовязань, які стимулюють боржника до точного і неухильного виконання зобовязання, а також зменшують негативні наслідки, що можуть настати у разі його порушення або запобігають їм. Виконання договірних зобовязань наразі супроводжується існуванням допоміжних (додаткових) зобовязань, які мають на меті стимулювання боржника до точного і неухильного виконання зобовязання, а також запобігання або зменшення негативних наслідків, що можуть настати у разі його порушення. Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів Закону України (ст. Автором пропонується визначення договору страхування як: за договором страхування страховик за рахунок страхового фонду зобовязується видати страховий поліс (страхове свідоцтво) в разі настання страхового випадку, виплатити страхувальнику встановлену договором страхову суму (страхову премію), а страхувальник зобовязаний в установлені строки і порядку повідомити про настання страхового випадку, зміни в обєкті страхування та сплатити (сплачувати) страхові платежі. Аналіз особливостей договору страхування як способу забезпечення зобовязань дав можливість визначити його як угоду між страховиком і страхувальником, за якою страховик бере на себе зобовязання в разі настання страхового випадку (невиконання або неналежне виконання основного зобовязання) відшкодувати кредитору страхувальника (за основним зобовязанням) в межах ліміту відповідальності збитки, ненавмисно завдані страхувальником, а страхувальник зобовязується своєчасно вносити страхові платежі та виконувати інші умови договору.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?