Страхування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в умовах України) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 173
Систематизація структури, оцінка тенденцій розвитку національного ринку страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу. Залучення світового досвіду медичного й пенсійного страхування до вирішення в Україні проблем соціального забезпечення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИСтрахування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в умовах України). Дисертаційне дослідження присвячене теоретичним аспектам страхування у ринковій економіці та практичним засадам використання світового досвіду у галузі страхування для розробки шляхів розвитку національного страхового ринку України. На основі комплексного, багатоаспектного аналізу міжнародного ринку страхування виявлено пріоритетні напрями розвитку національного страхового ринку України, запропоновано шляхи реформування системи соціального забезпечення, вдосконалення державного регулювання страхової діяльності, адаптації та гармонізації українського страхового законодавства до європейських норм і стандартів, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, входження України у світове економічне господарство, розвиток світової економіки та міжнародних відносин.Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних відносин, процеси ринкової трансформації національної економіки, входження України до системи світових господарських звязків зумовлюють необхідність розвитку страхового ринку з урахуванням світового досвіду та національних особливостей. Міжнародний досвід свідчить, що страхування у ринковій економіці є ефективним способом захисту всіх субєктів ринку та кожного окремого власника, важливим чинником стабільності суспільного виробництва, неперервності та безперебійності відтворювального процесу, одним із головних джерел залучення інвестиційного капіталу до національної економіки. Процеси ринкової трансформації національної економіки зумовлюють необхідність проведення наукового дослідження міжнародного ринку страхування та розробки шляхів ефективного використання світового досвіду у галузі страхування для подальшого розвитку ринку страхування України, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, подальшу інтеграцію у світове господарство. Дослідження механізму використання потужного потенціалу страхування у ринковій економіці дозволить повніше використовувати його в умовах України. Дисертаційна робота виконувалась у межах науково-дослідних тем Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України: № ІІ.93/0397 “Проблема ринкової трансформації валютно-фінансової системи України з використанням світового досвіду” (1997-1998 рр.); №ІІ.93/0399 “Інтеграція валютно-фінансової системи України в сучасні світогосподарські відносини” (1999-2000 рр.).У першому розділі обгрунтувано необхідність та роль страхового захисту, висвітлено сутність і функції економічної категорії страхування, виявлено структуру страхового ринку та механізми взаємодії його субєктів в умовах ринку. Найбільш ефективним засобом захисту підприємств різних форм власності та громадян, стабілізації національної валюти, перерозподілу капіталу, реалізації інвестиційної політики держави виявляється страхування, що сприяє соціально-економічному розвитку країни та розвитку світової економіки й міжнародних відносин. Ретельне вивчення поняття страхування і зіставлення різних його тлумачень у наукових працях дають змогу визначити страхування як сукупність фінансово-економічних відносин, завдяки яким перерозподіляється частина національного доходу та сукупного суспільного продукту шляхом особливого методу утворення страхового фонду грошових ресурсів - сплатою грошового внеску страхувальник забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати відшкодування страховиком, який забезпечує утворення, поповнення страхових резервів та у разі необхідності частину ризику перестраховує. Головними субєктами страхового ринку виступають страховики й страхувальники, кожний з яких має свою функцію, специфіку та механізм реалізації економічних інтересів. Зростання ризиків, збільшення чисельності страховиків і страхувальників та ускладнення механізму взаємовідносин між ними обумовлюють існування посередників, якими на страховому ринку виступають страхові агенти та страхові брокери.Розвиток світової економіки і міжнародних економічних відносин, входження України до системи світових господарських звязків та перебудова національної економіки вимагають розвитку страхового ринку України з урахуванням світового досвіду відповідно до національних особливостей, що зумовлює проведення наукового дослідження міжнародного ринку страхування та вироблення рекомендацій щодо використання світового досвіду у галузі страхування для подальшого розвитку національного страхового ринку у період переходу до ринкової економіки.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?