Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та його розвиток в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 190
Засади страхування цивільної відповідальності (ЦВ) власників автотранспортних засобів (АТЗ). Порядок і умови проведення страхування ЦВ власників АТЗ. Порядок і умови формування і використання централізованих і децентралізованих страхових резервних фондів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: кандидат економічних наук, професор Гаманкова Ольга Олексіївна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри страхування Захист відбудеться «7» квітня 2010 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м.Частка страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів у компенсації таких збитків не перевищує 1,5 %. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів вимагає комплексного, системного дослідження, яке передбачає удосконалення законодавчо-правового регулювання такого страхування, зміцнення фінансових основ його здійснення, наближення організаційних умов його проведення до загальноєвропейських стандартів, особливо враховуючи членство України в Міжнародній системі страхування «Зелена картка». Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри страхування Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Система страхового захисту в умовах розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки», номер державної реєстрації 0106U004360, у межах якої автором досліджено передумови виникнення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, розроблені конкретні пропозиції щодо вдосконалення його законодавчо-правового регулювання та прискорення розвитку такого страхування в Україні. У процесі вивчення сутнісних характеристик обєкту дослідження застосовувались методи діалектики та історизму, метод наукової абстракції; для дослідження сучасного стану і визначення тенденцій розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів використано метод аналізу і синтезу, графічні методи дослідження, економіко-статистичні методи збору й обробки інформації, зокрема, експертні оцінки, групування, статистичні порівняння абсолютних і відносних величин; метод порівняльних характеристик та екстраполяції - при проекції зарубіжного досвіду на вітчизняну практику та обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення умов проведення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні. Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретичних засад страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та обґрунтуванні пропозицій щодо активізації його розвитку в Україні і підвищення його соціально-економічного значення, а саме: вперше: - побудовано трирівневу модель фінансового забезпечення зобовязань страховиків за договорами страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, що дозволяє структурувати законодавчо-нормативні вимоги до забезпечення платоспроможності страховиків-членів Моторного (транспортного) страхового бюро України, виконання яких є необхідним для зміцнення фінансових гарантій за прийнятими страховими зобовязаннями;У розділі 1 «Економічна природа, сутність і значення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів» на основі опрацювання наукового доробку вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчо-правової бази за темою дисертації досліджено передумови та чинники розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, розкрито його сутність і соціально-економічне значення, обґрунтовано необхідність здійснення такого страхування в обовязковій формі. Дисертантом виявлено, що завдяки існуванню даного виду страхування вирішується двоєдине завдання: по-перше, захист майнових інтересів власників автотранспортних засобів на випадок заподіяння ними шкоди життю, здоровю, майну третіх осіб; по-друге - «своєчасне та справедливе» відшкодування збитків третім особам, постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Предмет договору страхування дисертант визначив як «майнові інтереси фізичних і юридичних осіб-власників автотранспортних засобів, повязані з відшкодуванням шкоди, заподіяної життю, здоровю, майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди». У розділі 2 «Стан та розвиток страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні» здійснено комплексне дослідження організації страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні; порядку й умов його проведення в обовязковій і добровільній формах; фінансових основ забезпечення зобовязань за договорами такого страхування; сучасного стану вітчизняного ринку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; чинників, що стримують його розвиток.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?