Страхування професійної відповідальності: цивільно-правовий аспект - Автореферат

бесплатно 0
4.5 126
Сутність і місце оберігання професійної відповідальності в системі видів страхування. Особливість фахової поруки медичного працівника, аудитора й нотаріуса. Захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб від невиконання своїх спеціальних обов’язків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО» Спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне правоРобота виконана на кафедрі цивільного права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Науковий керівник - кандидат юридичних наук, доцент Янишен Віктор Петрович, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доцент кафедри цивільного права № 1. Захист відбудеться 30 травня 2011 р. о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за адресою: 61024, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за адресою: 61024, м.(далі - Закон), страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, має здійснюватися в обовязковій формі за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України. З 1996 р. перелік таких осіб не розроблювався й не прийнявся, що свідчить про нагальність потреби удосконалити правове регламентування страхування професійної відповідальності, яке, у свою чергу, дозволить вирішити багато питань, виникаючих на практиці при його здійсненні. Судова практика дозволяє прогнозувати подальший розвиток страхування професійної відповідальності, допомагає виділити осіб, діяльність яких може завдати шкоду третім особам, внаслідок чого виникає потреба в страхуванні професійної відповідальності останніх в обовязковій формі. У літературі бракує наукових розробок, орієнтованих на практичне застосування зарубіжного й вітчизняного досвіду страхування професійної відповідальності, що й породжує необхідність на монографічному рівні розглянути й дослідити запропоновану тематику. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що запропонована дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням сутності та природи страхування професійної відповідальності, у результаті якого виносяться на захист такі основні положення: уперше: - запропоновано визначення страхування професійної відповідальності як вид страхування, що має за мету захистити майнові інтереси фізичних і юридичних осіб від невиконання або неналежного виконання особами, які здійснюють професійну діяльність, своїх професійних обовязків при виконанні робіт і наданні послуг (страхових випадків), окреслених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати цими особами страхових платежів і доходів від розміщення коштів цих фондів;Розділ 1 «Загальна характеристика страхування професійної відповідальності» складається з 3-х підрозділів, присвячених дослідженню поняття, сутності, ознак страхування професійної відповідальності та проведенню класифікації зазначеного виду страхування, розкриттю поняття й умов настання професійної відповідальності. Фізична особа за наявності лише документа, що підтверджує необхідний рівень освіти, не має права отримати документ, що дозволяє здійснювати певний вид професійної діяльності (наприклад, медичну) за відсутності державної реєстрації і як наслідок - не має права бути страхувальником у договорі страхування професійної відповідальності. «Умови настання й види професійної відповідальності» доводиться, що встановлення умов настання професійної відповідальності є необхідним для: а) особи, яка здійснює професійну діяльність і є страхувальником за договором страхування професійної відповідальності, б) клієнтів зазначеної особи, в) третіх осіб, г) страховика. Робиться висновок, що страховим випадком за договором страхування професійної відповідальності є подія, передбачена останнім або законодавством, в результаті якої у страхувальника настає професійна відповідальність щодо відшкодування шкоди, завданої третій особі внаслідок невиконання або неналежного виконання ним професійних обовязків і з настанням якої виникає обовязок страховика здійснити виплату страхового відшкодування вигодонабувачеві. «Права, обовязки й відповідальність сторін за договором страхування професійної відповідальності» аналізуються права й обовязки страхувальника і страховика, закріплені в ЦК України та Законі, що дозволяє провести їх класифікацію залежно від моменту виникнення й існування: а) виникають в момент укладання договору страхування професійної відповідальності; б) випливають з укладеного договору страхування професійної відповідальності; в) мають місце після припинення дії розглядуваного договору.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?