Страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві - Автореферат

бесплатно 0
4.5 105
Удосконалення й підвищення ефективності страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві. Обґрунтування доцільності використання об’єднаного індексу при розрахунку страхової урожайності озимої пшениці. Механізм страхового відшкодування збитків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний науковий центр Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних пропозицій і практичних рекомендацій щодо удосконалення і підвищення ефективності страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві. Запропоновано використовувати при страхуванні сільськогосподарських культур від негативного впливу природно-кліматичних ризиків 50%-ну страхову урожайність. Запропоновано комплексну програму страхування із певним набором страхових продуктів для страхування природно-кліматичних ризиків. На основі узагальнень уточнено поняття "ризик", "сільськогосподарський ризик", "природно-кліматичний ризик", "страховий ризик". Среди перспектив развития страхования сельскохозяйственных культур от неблагоприятного влияния природно-климатических рисков, следует выделить: разработку комплексной программы страхования, изменения в системе страхования растениеводства с субсидированием, предложения относительно перестрахования природно-климатических рисков, создания Комитета по управлению природно-климатических рисков, страхования производственных расходов на выращивание сельскохозяйственных культур.У звязку з тим, що сільськогосподарські підприємства при вирощуванні рослинницької продукції найбільше потерпають від природно-кліматичних ризиків, головним елементом гарантування їхньої економічної безпеки та стабільності фінансового стану має стати страхування. Завдяки страхуванню можна раціоналізувати структуру коштів, що спрямовуються на запобігання або оперативне усунення наслідків природної стихії або інших чинників, що перешкоджають діяльності господарюючого субєкта. Тому постає необхідність розглянути різні способи удосконалення страхування рослинництва від природно-кліматичних ризиків. Мета дисертаційного дослідження полягає у поглибленні методичних підходів та розробці рекомендацій щодо удосконалення й підвищення ефективності страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві. Теоретичною і методологічною основою роботи є теоретико-аналітичні та емпірично-факторологічні методи пізнання: аналізу та синтезу, логічного та порівняльного аналізу (при дослідженнях стану страхового ринку, порівнянні страхових сум і платежів, розрахованих при урожайності обчисленої різними способами та різних розмірах страхового тарифу, виходячи із виду ризику, що страхується), індексного та факторного методу (при визначенні страхових сум і платежів залежно від способу обчислення урожайності), формалізації та математичного моделювання з використанням моделі теорії ігор з природою (при прогнозуванні суми страхових платежів при страхуванні природно-кліматичних ризиків).У першому розділі "Наукові основи страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві" на основі науково-теортичних узагальнень удосконалено сутність та поглиблено класифікацію сільськогосподарського ризику і природно-кліматичного як його складової, досліджено системи страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві та виявлено найефективнішу з них, систематизовано переваги і недоліки існуючих методів оцінки природно-кліматичних ризиків, сформовано алгоритм такої оцінки для їх ефективного усунення. Доведено, що для України найефективнішою системою страхування сільськогосподарських культур від негативного впливу природно-кліматичних ризиків є система на основі індексів із значною фінансовою підтримкою держави, контроль за якою здійснюватиме Комітет з управління природно-кліматичними ризиками створений при Кабінеті міністрів України. У другому розділі "Оцінка стану страхування природно-кліматичних ризиків рослинництва в сучасних умовах" проаналізовано діяльність ринку страхування сільськогосподарських культур, виокремлено перспективи страхування рослинництва від природно-кліматичних ризиків, розглянуто індексні методи страхування, досліджено метод страхування на основі обєднаного індексу, проаналізовано страхові платежі розраховані при здійсненні страхування різними методами та за чотирма (нами вибраними) програмами, удосконалено механізм страхового відшкодування збитків при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур від природно-кліматичних ризиків на площах, де рівень урожайності нижчий 50 відсотків середньої по області. Серед перспектив страхування природно-кліматичних ризиків виділено: підвищення ефективності сільськогосподарської галузі; зниження страхових тарифних ставок; застосування при комплексному страхуванні понижуючих коефіцієнтів до тарифної ставки; розробка страхових продуктів від окремих ризиків; використання методу страхування на основі обєднаного індексу; використання механізму страхового відшкодування збитків від природно-кліматичних ризиків за 50-ти відсоткового забезпечення рівня урожайності.

План
2. Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?