Страхування фінансових ризиків як механізм надання гарантій суб’єктам підприємницької діяльності - Автореферат

бесплатно 0
4.5 184
Класифікація і типологія фінансових ризиків. Аналіз цих ризиків з позиції їхньої страхувальності. Методика диференціації страхових тарифів із страхування ризику втрати прибутку за ступенем невизначеності фінансових результатів і видами діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана на кафедрі аналізу і контролінгу Таврійського державного агротехнологічного університету Міністерства аграрної політики України. Науковий керівник: Плаксієнко Валерій Якович, доктор економічних наук, професор, Дніпропетровський аграрний університет Міністерства аграрної політики України, завідувач кафедри обліку і аудиту. Захист дисертації відбудеться "21" грудня 2007 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Державному вищому навчальному закладі "Українська академія банківської справи Національного банку України" за адресою: 40030, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України" за адресою: 40030, м.Трансформація галузевої структури господарства, повязана із реформаційними процесами економіки України, збільшує невизначеність результатів діяльності субєктів підприємницької діяльності, що призводить до загального підвищення рівня фінансового ризику. Проте в Україні субєкти підприємницької діяльності практично не використовують страхування для зменшення рівня фінансового ризику. Актуальність теми дисертації обумовлена необхідністю удосконалення теоретичного забезпечення страхування фінансових ризиків, оскільки на сьогодні не існує узгодженого підходу до змісту поняття фінансового ризику, класифікації форм фінансового ризику, їхнього аналізу з позиції страхування, а отже, не існує підґрунтя, яке б забезпечило відповідність нормативно-правового регулювання страхування фінансових ризиків їхньому змісту. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: визначити місце страхування фінансових ризиків у складі фінансово-економічного механізму регулювання розвитку підприємницької діяльності; проаналізувати теоретико-методологічне забезпечення страхування фінансових ризиків, визначити рівень його достатності і обґрунтованості, охарактеризувати узгодженість теоретичного розуміння фінансового ризику та нормативно-правового забезпечення його страхування; У процесі роботи застосовувалися такі методи: ототожнення як форма абстрагування (формування пропозицій щодо нормативно-правового забезпечення страхування фінансових ризиків на основі аналізу страхувальності їх типів); формалізація (визначення впливу страхування фінансових ризиків на економічний розвиток в країні, визначення впливу структури страхового портфеля на фінансову ефективність діяльності страхових компаній); аналіз (аналіз динаміки і структури страхового ринку України, кореляційний аналіз взаємного впливу окремих сегментів страхового ринку України, аналіз теоретично-методичного забезпечення страхування фінансових ризиків та ін.); синтез (формування категоризованого визначення фінансового ризику, формування методики побудови системи диференційованих тарифів, формування тарифних класів із страхування прибутку); економіко-статистичні (імовірнісний аналіз рівня ризику втрати прибутку за різними видами економічної діяльності, аналіз сценаріїв отримання фінансового результату при розширенні системи страхового захисту сільськогосподарських товаровиробників, оцінка актуарної обґрунтованості існуючих тарифів зі страхування фінансових ризиків, попередні етапи реалізації методики диференціації страхових тарифів зі страхування втрати прибутку за видами економічної діяльності); економіко-математичні (реалізація основної частини пропонованої методики диференціації страхових тарифів).Сукупність форм страхового захисту від фінансового ризику є широкою і включає в себе страхування від ризику втрати прибутку, страхування інвестицій, страхування кредитів, страхування від інших фінансових втрат. Нормативно на сучасному етапі страхуванням фінансових ризиків називають комплекс страхових послуг відносно страхування від втрати прибутку та ризику інших фінансових втрат. Сукупність страхових ризиків є однорідною для кожної з цих форм, що дає підстави для формування на їхній основі видів страхування, та спорідненою для їхньої сукупності, на основі чого можна виокремити підгалузь страхування - страхування фінансових ризиків. У другому розділі "Рівень розвитку страхування фінансових ризиків в Україні та його вплив на результати економічної діяльності" проаналізовано вплив страхування фінансових ризиків на результати економічної діяльності на макро-, мезо-та мікроекономічному рівнях, оцінка впливу страхування на економічне зростання в Україні та результати діяльності страхових компаній. Підтвердженням даної тези є результати кореляційного аналізу між обсягами страхових премій із страхування фінансових ризиків, добровільного майнового страхування та страхування загалом, коли коефіцієнти кореляції для всіх можливих випадків перевищують 0,85.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?