Страхування фінансових ризиків - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 58
Економічна сутність, класифікація фінансових ризиків, причини їх виникнення. Обґрунтування необхідності страхування як одного з способів їх мінімізації в умовах ринкової економіки. Аналіз основних страхових послуг, які існують на страховому ринку України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Страхові послуги»Фінансова діяльність субєктів господарювання, фінансово-кредитних установ повязана з багатьма ризикам, ступінь впливу яких на результати їхньої фінансової діяльності значно підвищується з переходом до ринкової економіки. Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяють в окрему групу фінансових ризиків, що відіграють найбільш значну роль у загальному “портфелі ризиків”. Дослідженню теорії фінансових ризиків, питанням страхування фінансово-кредитних ризиків присвятили свої праці такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти, як: І.А. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - визначити сутність поняття фінансового ризику та підходи до їх класифікації; проаналізувати сучасний стан та місце страхування фінансових ризиків на страховому ринку України;Будь-яка фінансова діяльність повязана з ризиком, тому питання управління фінансовими ризиками набуває останніми роками дедалі більшої актуальності. Управління фінансовими ризиками займає особливе місце у фінансовому менеджменті, так як вони тісно повязані з фінансовими відносинами підприємств, більш ніж інші піддаються впливу зовнішнього середовища, яке в сучасних умовах є досить непередбачуваним. Потреба підприємств у захисті від можливих збитків в умовах ринкової економіки може бути забезпечена шляхом:-самострахування (створення резервного фонду безпосередньо субєктами господарювання); Безперечно, фонд самострахування дає можливість відшкодувати збитки, але не дуже великі, А шкода внаслідок аварій, пожеж, завдана підприємствам, особливо підприємствам промисловості, може бути великою. Аналіз літературних джерел показав, що науковці, як правило, виокремлюють внутрішні джерела виникнення ризиків, які формуються всередині субєкта господарювання, однак можуть спричиняти ризики й негативні наслідки для зовнішнього середовища (поломки обладнання, помилки управлінців і персоналу, недоцільність встановлених цілей і завдань тощо), та зовнішні, які виникають у навколишньому середовищі, але впливають на діяльність субєкта господарювання (зміни смаків споживачів, законодавчі колізії, банкрутство контрагентів тощо) [14].Фінансова діяльність підприємства повязана з багатьма ризикам, ступінь впливу яких на результати його діяльності значно підвищується з переходом до ринкової економіки. Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяють в окрему групу фінансових ризиків, що відіграють найбільш значиму роль в загальному “портфелі ризиків” підприємства. Збільшення ступеня впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності підприємства повязано з швидкою зміною економічної ситуації в країні і конюнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин, появою нових фінансових технологій і інструментів[21]. Для більш глибокого розуміння сутності фінансового ризику, розглянемо основні його елементи. Існують різні точки зору з приводу обєктивної і субєктивної природи фінансового ризику, проте, на наш погляд, це два рівно важливих елементи.Наочно фінансові ризики можна розглянути у розрізі груп та видів (див. таблицю 1.2. додатку до розділу 1). Важливою для нашого дослідження є класифікація ризиків по можливості страхування фінансові ризики підрозділяються також на дві групи: · фінансові ризики, що страхуються. Управління фінансовими ризиками представляє собою систему принципів і методів розробки та реалізації ризикових рішень, що забезпечують всебічну оцінку різних видів фінансових ризиків і нейтралізацію їх можливих негативних наслідків [2]. Чернова пропонує наступні види методів зниження фінансових ризиків: метод відмови від ризику; метод зниження частоти збитку або запобігання збиткам; метод прийняття ризику на себе; метод зменшення розміру збитків; метод розподілу ризику; метод аутсорсингу ризику; метод запобігання збиткам; страхування; самострахування; метод передачі ризику [17]. Систематизувавши існуючі в літературі класифікації методів зниження фінансових ризиків, вважаємо за доцільне виділити найважливіші з них: ухилення від ризику; перейняття ризику на себе; передача ризику; розподіл ризиків; обєднання ризику; диверсифікація; лімітування; страхування; самострахування; хеджування; використання внутрішніх фінансових нормативів; інші методи мінімізації фінансового ризику (див. таблицю 1.5. додатку до розділу 1).Наведені страхові компанії пропонують наступні види послуг щодо страхування фінансових ризиків: 1) НАСК «Оранта»: · страхування депозитного вкладу (страхування, повязане з ризиком неповернення грошової суми за депозитним вкладом внаслідок банкрутства банку); Кожна страхова компанія, яка надає послуги страхування фінансових ризиків визначає певні особливості здійснення такого страхування, які можуть стосуватися того, що саме може бути застраховано за договором, який строк дії договору, на якій території діє договір страхування, які гарантії надає страхова компанія, як визначається страхова сума, страховий тариф тощо.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи страхування фінансових ризиків

1.1 Причини виникнення фінансових ризиків та необхідність їх страхування

1.2 Економічна сутність фінансових ризиків

1.3 Класифікація фінансових ризиків та місце страхування в методах їх зниження

Розділ 2. Сучасний стан страхування фінансових ризиків в Україні

2.1 Послуги страхування фінансових ризиків представлені на українському страховому ринку

2.2 Місце страхування фінансових ризиків на страховому ринку України

Розділ 3. Проблеми перспективи розвитку страхування фінансових ризиків в Україні

3.1 Проблемні аспекти страхування фінансових ризиків в Україні

3.2 Перспективи подальшого розвитку та напрями вдосконалення страхування фінансових ризиків в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?