Страхування діяльності торговельних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 91
Визначення ролі страхування в роботі торговельних підприємств. Дослідження привабливості національного та регіонального страхового ринку з боку потенційних страхувальників, захист майнових і фінансових інтересів організації, поняття страхового ризику.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДисертація присвячена дослідженню взаємовідносин, що формуються на страховому ринку України взагалі, і між торговельними підприємствами та страховими компаніями зокрема. Проведено комплексне дослідження факторів, що визначають доцільність використання страхових послуг у діяльності торговельних підприємств. Логіка дослідження полягає у визначенні можливих ризиків фінансового та майнового характеру в залежності від етапів торговельно-технологічного процесу і прийнятних заходів їх запобігання. Обґрунтовано якісні і кількісні критерії ефективності діяльності страхового ринку та проведено аналіз відповідності страхових ринків регіону та України цим критеріям. Запропонований автором показник вигідності страхування, як співвідношення страхового відшкодування до надходжень, може використовуватися торговельними підприємствами для визначення привабливості страхової компанії.Як свідчить практика, протягом 1991-2001 рр. спостерігається зниження рентабельності торговельних підприємств, ліквідності їх активів. Враховуючи значущість соціально-економічних процесів, що повязані з торговельною діяльністю та інтенсивністю їх розвитку в сучасних умовах (торгівлі належить головне місце у відтворювальному процесі: просування товару від безпосередньо виробника до кінцевого споживача), слід зазначити, що у вітчизняній економічній науці проблема страхування діяльності торговельних підприємств розроблена вкрай недостатньо. Разом з тим, торговельне підприємство і його майно в сучасних умовах можуть розглядатися не тільки як потенційний обєкт страхування, але і як страхувальник життя, здоровя, працездатності, додаткової пенсії для своїх працівників і як обєкт інвестиційних можливостей страховиків. Туган-Барановського на 1998-2001 рр. Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної держбюджетної фінансованої теми «Соціальна політика і її ресурсне забезпечення: теорія і практика» (№ державної реєстрації 0198U005304) - досліджена роль соціального страхування і його забезпечення на прикладі сфери торгівлі; госпдоговірних науково-дослідних робіт: №722/2000 «Оцінка факторів економічної безпеки торговельного підприємства» - вивчені методи оцінки ризиків, що можуть бути використані у діяльності торговельного підприємства; №802/2001 «Фінансово-кредитна і соціальна безпека підприємств» (№ державної реєстрації 0101U005502) - представлений аналіз фінансових ризиків по підприємствах різних форм власності; № 830/2001 «Стратегія фінансової діяльності підприємства» (№ державної реєстрації 0102U000363) - сформульована концепція розробки системи ризик-менеджменту для торговельного підприємства; № 817/2001 «Кредитна діяльність торговельного підприємства і можливості її активізації» (№ державної реєстрації 0102U000362) - запропонована модель страхування споживчого кредиту; № 842/2002 «Забезпечення економічної безпеки підприємства в сучасних умовах» (№ державної реєстрації 0102U000364) - проаналізовані вогневі ризики, ризики протиправних дій третіх осіб, майнові ризики, що виникають при транспортуванні вантажів підприємств торгівлі Донецької області, встановлено їх припустимі межі. розроблені концептуальні підходи та програма розвитку страхування діяльності торговельних підприємств, що складається з аналізу сучасного стану страхового ринку з ціллю пошуку ефективного зовнішнього страхового захисту, узагальнення результатів аналізу ризиків торговельного підприємства з зазначенням можливості їх страхування, вибору виду страхування і варіанту страхового покриття, підбору страхової компанії для захисту окремих ризиків, формування схем взаємовідносин з страховиками за кожним страховим ризиком, представлення цілісної програми страхування і її корегування у часі;Визначено, що страхування - це не нове поняття і знаходиться в науковому обігу вже понад 125 років. Аналіз поняття «страхування» досліджено автором за період з 1875 р. до 2002 р. і на його основі запропоновано таке визначення страхування діяльності підприємств - це система економічних відносин між страховиком і страхувальником, де, з одного боку, забезпечується захист матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів споживачів страхової послуги через створення і розподіл страхового фонду, а, з іншого, формуються страхові фонди за рахунок великого кола учасників і за допомогою цього забезпечується підтримка безперервності виробничого процесу і відтворення трудових ресурсів. У дослідженні докладно розглядається і обґрунтовується те, що страхування в сучасних умовах ринкової економіки ще не набуло широкої популярності. Другий розділ - «Моделювання взаємовідносин торговельних підприємств і страхових компаній Донецької області» - присвячено дослідженню відносин торгівлі і страхування та визначенню їх особливостей.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?