Страховий захист господарств аграрного сектору - Автореферат

бесплатно 0
4.5 88
Дослідження економічної сутності страхового захисту сільськогосподарського сектору економіки, вивчення основних положень щодо організації, формування і використання резервних фондів у аграрному виробництві, а також організації фондів самострахування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний економічний університетЗахист відбудеться 21 червня 2004 року о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 у Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, Київ, проспект Перемоги, 54/1, аудиторія 203. У дисертації досліджено теоретичні і практичні питання, повязані зі становленням і розвитком страхового захисту господарств аграрного сектору в Україні. аграрний страховий економіка фонд До головних результатів дослідження також належать: визначення методів і форм організації фондів самострахування в сільськогосподарських підприємствах, обґрунтування рекомендацій, спрямованих на вдосконалення систем державного субсидування страхування, кредитування господарств аграрного сектору. Подано пропозиції щодо організації форм та методів страхування врожаю сільськогосподарських культур, розроблено оригінальну методику розрахунку тарифних ставок з цього виду страхування на основі природних коливань врожайності, доведено переваги впровадження індексного страхування посівів та врожаю сільськогосподарських культур в Україні з використанням індексів атмосферних опадів. Обоснованы практические рекомендации по дальнейшему развитию страховой защиты сельскохозяйственных предприятий, государственной поддержке страхования и кредитования хозяйств.На сучасному етапі виникла потреба наукового обґрунтування ролі страхового захисту господарств аграрного сектору в їх економічній стабілізації та розвитку, визначення стратегій і механізмів раціонального формування, розподілу страхових й інших резервних фондів як визначальної передумови упередження та відшкодування збитків, спричинених ризиковими обставинами. Так, зокрема, питанням теорії і практики ризик-менеджменту та страхування присвятили свої праці українські вчені: В.Д. Особистий внесок автора полягає в дослідженні еволюції страхування в сільському господарстві, уточненні понятійного апарату, розробленні класифікації страхового захисту господарств аграрного сектору економіки. Реалізація поставленої мети обумовила послідовне розвязання таких завдань: · уточнити сутність таких ключових понять, як: “ризики в сільськогосподарському виробництві”, “страховий захист господарств аграрного сектору економіки”, „державне субсидування сільськогосподарського страхування”; удосконалено: · методи дослідження ризиків у сільському господарстві, опрацьовано пропозиції щодо оцінки ризиків з урахуванням особливостей агропромислового виробництва, розкрито економічну сутність таких понять, як: „ризики в сільськогосподарському виробництві”, „страховий захист господарств аграрного сектору економіки”, „державне субсидування сільськогосподарського страхування”; запропоновано нові підходи організації фондів самострахування в сільськогосподарських підприємствах; визначено шляхи вдосконалення формування та використання страхових резервів в натурально-речовій і грошовій формах;У розділі 1 „Особливості сільськогосподарських ризиків і еволюція страхового захисту в аграрному секторі” на підставі опрацювання, критичної оцінки та узагальнення наукового доробку вітчизняних і зарубіжних учених за темою дисертації досліджено теоретичні питання: передумови виникнення та розвитку страхового захисту господарств аграрного сектору; його сутність і значення; структуру, особливості формування й використання страхових резервних фондів. Критичний аналіз наявних у вітчизняній та зарубіжній літературі поглядів на сутність ризику в сільськогосподарському виробництві дозволяє визначити та класифікувати ризики за ознаками і здійснити їх розмежування на страхові та такі, що не передаються на відповідальність страховикам. Страховий захист сільськогосподарських виробників у таких високо розвинутих країнах, як США та Канада, включає не тільки багато видів класичних форм страхування, а й досить вагоме державне субсидування страхування. Крім того, фінансова стабільність господарств Канади забезпечується здійсненням не тільки страхування, а й допоміжними програмами фінансування. У розділі 2 „Вітчизняні умови страхування сільськогосподарських ризиків” здійснено макроекономічний аналіз страхування таких ризиків в Україні, досліджено сучасний стан, ключові тенденції та специфіку розвитку страхування в рослинництві і тваринництві, а також матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств.На результати роботи аграріїв впливають: негативні природно-кліматичні явища; низька платоспроможність господарств; відплив в інші галузі і країни найбільш працездатних трудових ресурсів; нестача кредитних вкладень; недосконалість податкової та митної політики; нееквівалентний міжгалузевий обмін; а також те, що з багатьох ризиків сільськогосподарського виробництва нині тільки вельми незначна частина передається на відповідальність страховикам. Сільськогосподарські товаровиробники мають серйозну фінансову підтримку з боку держави, яка, зокрема, спрямована на помякшення умов здійснення страхового захисту як для господарств, так і для страховиків.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?