Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 129
Сутність страхування, його специфічні особливості, функціональне призначення й основні принципи. Дослідження ролі страхування у соціально-економічних процесах та організаційно-методологічних засад формування страхового ринку в Україні на сучасному етапі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
“ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ” АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наукДисертацію присвячено розкриттю сутності страхування, зясуванню прояву його специфічних особливостей, розгляду функціонального призначення й принципів, визначенню його ролі у соціально-економічних процесах, дослідженню теоретичних і організаційно-методологічних засад формування страхового ринку в Україні. Розкрито сутність і особливості страхового ринку, зясовано вплив державного регулювання на його функціонування й стратегічний розвиток, визначено світові тенденції розвитку ринку страхових послуг, а також відмітні риси його формування у країнах із транзитивною економікою. Ключові слова: страхування, страховий ризик, страховий фонд, страховий ринок, страхова політика, державне регулювання страхового ринку, фінансовий механізм страхування, стратегія розвитку страхового ринку. страховий ринок соціальний економічний Раскрыта сущность, дана характеристика генезиса и проявления специфических особенностей страхового рынка, выявлена степень влияния государственного регулирования на его функционирование и стратегическое развитие, определены мировые тенденции развития рынка страховых услуг, а также отличительные черты формирования страховых рынков в странах с транзитивной экономикой. Введены в научный терминологический оборот и даны определения понятий: “страховая политика” - как части экономической политики правительства, курс, система мероприятий по обеспечению страховой защиты, управлению формированием и использованием страховых фондов; внедрению обязательного страхования; регулированию деятельности участников страхового рынка и повышению эффективности их функционирования; подготовке кадров; обеспечению интеграционных процессов; “страховой потенциал регионов” - как реального объема страховых услуг; имеющихся и потенциальных возможностей регионального страхового рынка, наличия факторов предоставления страховых услуг, обеспеченности его ресурсами; “финансовый механизм страхования” - как порядка и условий формирования и использования средств страховых фондов; совокупности финансовых стимулов, рычагов, инструментов, форм и методов регулирования процессов и отношений в сфере страхования.Для реалізації ж системного підходу до такого дослідження необхідно забезпечити насамперед зясування теоретико-методологічних засад страхування, його функціонального призначення й принципів організації, місця і ролі в соціально-економічних процесах, генезису й тенденцій розвитку страхового ринку та його звязку і взаємообумовленості з іншими сферами життєдіяльності держави, функціонування субєктів господарювання і життя населення. Дисертація виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт Інституту економіки та прогнозування НАН України за темою “Розвиток банківської системи України” (№ДР 0104U004491), в межах якої автором уточнено причини інтеграції банківського і страхового капіталу, визначено передумови, напрями, а також наявні й потенційні наслідки розвитку взаємодії комерційних банків і страхових компаній в Україні; Київського національного економічного університету (КНЕУ) Міністерства освіти і науки України за темою “Управління фінансами підприємств та розвиток страхового ринку” (№ДР 101V009213), в межах якої автором поглиблено обґрунтування специфічних особливостей страхування, його функцій й принципів; засад побудови системи оподаткування страхової діяльності, принципів стратегічного управління в страхових компаніях; уточнено природу страхового ринку і сутність його державного регулювання; удосконалено на основі виокремлених ознак класифікації страхування, перестрахування, страхових ризиків і страхових ринків; обґрунтовано основні стратегічні напрями розвитку вітчизняного страхового ринку, а також напрями формування ефективної стратегії розвитку страхових компаній в Україні; Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України за темою “Методологічні аспекти підвищення ефективності функціонування страхового ринку України” (№ДР 010U000920), в межах якої автором уточнено теоретичні підходи до визначення сутності страхових послуг і продуктів, місця і ролі страхування в соціально-економічних процесах.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?