Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 129
Функціональне призначення та принципи страхування. Особливості страхового ринку та його державного регулювання. Зарубіжна практика формування національних страхових ринків. Особливості формування і стратегічні напрями розвитку страхового ринку України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державна установа “Інститут економіки та прогнозування національної академії наук України”Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науковий консультант доктор економічних наук, професор Барановський Олександр Іванович, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, завідувач відділу досліджень розвитку та регулювання фінансових ринків. доктор економічних наук, професор Онишко Світлана Василівна, Національний університет державної податкової служби України, професор кафедри державних фінансів; доктор економічних наук, професор Юрій Сергій Ілліч, Тернопільський державний економічний університет, ректор, завідувач кафедри фінансів. Захист відбудеться “21” червня 2006 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 в ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, Київ, вул.Для реалізації ж системного підходу до такого дослідження необхідно забезпечити насамперед зясування теоретико-методологічних засад страхування, його функціонального призначення й принципів організації, місця і ролі в соціально-економічних процесах, генезису й тенденцій розвитку страхового ринку та його звязку і взаємообумовленості з іншими сферами життєдіяльності держави, функціонування субєктів господарювання і життя населення. Дисертація виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт Інституту економіки та прогнозування НАН України за темою “Розвиток банківської системи України” (№ДР 0104U004491), в межах якої автором уточнено причини інтеграції банківського і страхового капіталу, визначено передумови, напрями, а також наявні й потенційні наслідки розвитку взаємодії комерційних банків і страхових компаній в Україні; Київського національного економічного університету (КНЕУ) Міністерства освіти і науки України за темою “Управління фінансами підприємств та розвиток страхового ринку” (№ДР 101V009213), в межах якої автором поглиблено обґрунтування специфічних особливостей страхування, його функцій й принципів; засад побудови системи оподаткування страхової діяльності, принципів стратегічного управління в страхових компаніях; уточнено природу страхового ринку і сутність його державного регулювання; удосконалено на основі виокремлених ознак класифікації страхування, перестрахування, страхових ризиків і страхових ринків; обґрунтовано основні стратегічні напрями розвитку вітчизняного страхового ринку, а також напрями формування ефективної стратегії розвитку страхових компаній в Україні; Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України за темою “Методологічні аспекти підвищення ефективності функціонування страхового ринку України” (№ДР 010U000920), в межах якої автором уточнено теоретичні підходи до визначення сутності страхових послуг і продуктів, місця і ролі страхування в соціально-економічних процесах. При постановці й розвязанні поставлених у дисертації завдань застосовувалися методи наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, історичний та інші методи пізнання соціально-економічних явищ, обєктів і процесів - для формулювання наукових положень і уточнення термінологічного апарату щодо страхування й страхового ринку та їхніх окремих складових; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації, зокрема вибіркових досліджень, групування, статистичного порівняння середніх і відносних величин, експертних оцінок - при дослідженні стану і тенденцій розвитку світового й вітчизняного страхових ринків; методи моделювання, формалізації, кореляційного аналізу - в процесі побудови економіко-математичних моделей щодо визначення зміни ситуації в страховій галузі; максимізації прибутку, оптимізації інвестиційного портфеля й стабілізації грошового потоку страхових компаній; методи прогнозування - для визначення параметрів стратегічного розвитку страхової компанії; соціального моніторингу (неформальні інтервю, експертні опитування) - для забезпечення інформаційної бази щодо оцінки трансформацій страхового ринку та аналізу ефективності його державного регулювання; інституціонального аналізу - для дослідження взаємозвязку і взаємозумовленості формальних і неформальних інститутів у формуванні страхового ринку, оцінки впливу інституційних чинників на ефективність його функціонування.У першому розділі “Теоретико-методологічні засади страхування” на основі комплексного підходу визначено соціально-економічну сутність страхування, зясовано його специфічні особливості, розкрито функціональне призначення й принципи, окреслено його роль у соціально-економічних процесах, систематизовано теоретико-методологічне обґрунтування категорії страхування. Оскільки страховики надають специфічні страхові послуги, розподіляють грошові кошти, беруть участь в обмінних процесах, а також певною мірою забезпечують виробниче й особисте споживання, страхування належить до стадій виробництва, розподілу, обміну й споживання.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?