Страхова діяльність - Курс лекций

бесплатно 0
4.5 37
Сутність, принципи і роль страхування. Страхові ризики, їх оцінка та управління. Доходи, витрати і прибуток страховика. Методи формування цільових грошових коштів, їх використання з метою відшкодування збитків у разі настання непередбачуваних подій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Конспект лекційВони формуються за рахунок внесків страхувальників. Кошти таких фондів використовуються на чітко визначені цілі - відшкодування збитків, заподіяних страхувальникам внаслідок випадків, заздалегідь обумовлених у договорах страхування. Розкриваючи економічну сутність та зміст страхування, необхідно виходити з того, що страхування - це система специфічних відносин, яка включає сукупність форм і методів формування цільових грошових коштів, їх використання з метою відшкодування збитків у разі настання не передбачуваних подій, а також на надання допомоги громадянам у разі настання певних подій в їх житті. Ознаки, які характеризують категорію страхування: - в страхуванні завжди наявні дві сторони: страхувальник і страховик, зобовязання і відповідальність яких регламентуються договором страхування. З огляду на ці ознаки, страхування можна визначити як економічні відносини, за яких страхувальник шляхом сплати грошового внеску забезпечує собі або третій особі в разі настання страхової події, обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, а у разі необхідності перестраховує частину останнього.Тема «Класифікація страхування» є центральною темою дисципліни, оскільки формує загальне уявлення щодо внутрішньої структури такого багатогранного поняття, як «страхування», дає змогу зрозуміти взаємозвязок і відмінності між окремими його ланками. Вона допомагає зясувати логіку побудови курсу «Страхування», краще орієнтуватися в окремих його розділах. Страхування-поняття, що потребує дослідження з різних точок зору. В основу класифікації страхування покладено відмінності в сферах діяльності страхових компаній, у підходах щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, у визначенні обєктів страхування, обсягів страхової відповідальності, у формах проведення страхування тощо. Обєкт страхування є вирішальним чинником, від якого залежить характер договору страхування та його основні умови: страхова сума, перелік страхових випадків (обсяг страхової відповідальності), страхова премія, франшиза, термін дії договору, виключення, обмеження та ін.Між поняттям «ризик» і поняттям «збиток» існує тісний звязок. Розглядаючи ризики, повязані із страхуванням, слід звернути увагу на їх особливості, вміти за певними рисами визначати належність конкретного ризику до сукупності ризиків, які можна застрахувати. У страхуванні під ризиком розуміється конкретне явище або їх сукупність, настання яких викликає необхідність відшкодування збитків із спеціально створеного страхового фонду. Ризик у страхуванні розглядається щодо конкретних обєктів, а не як ризик взагалі. До них належать: метод усунення ризику (сприяє усуненню ризику, але разом із ним усуває й можливість одержати прибуток); метод запобігання втратам і контролю (допомагає уникнути випадковостей); метод поглинання (власного утримання) ризику; метод страхування (дає змогу розподілити ризик між великою кількістю страхувальників, які під нього підпадають).Законом України «Про страхування» страховиками визнаються юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Страхувальниками визначаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. Слід звернути увагу на те, що Закон України «Про страхування» регулює порядок проведення страхування: визначає вимоги до договорів і правил страхування, встановлює основні обовязки страхувальників і страховиків. Договір страхування - письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобовязання у разі настання страхового випадку сплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток страхувальнику чи іншій особі у межах страхової суми. Страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб, які можуть набувати прав і обовязків страхувальника згідно з договором страхування.Надання страхових послуг передбачає індивідуальні конкретні страхові відносини між страховиком і страхувальником щодо обсягу відповідальності страховика за соціальні наслідки його діяльності, які повязані із зростанням ризику в умовах складних господарських звязків. Реалізація цих відносин потребує наявності системи правового регулювання страхової діяльності: законодавчих і нормативних актів, положень, інструкцій, методичних вказівок передусім з питань фінансового стану страховика, його платоспроможності у звязку з обсягами укладених договорів страхування.

План
Зміст страхування відшкодування непередбачуваний

1. Сутність, принципи і роль страхування

2. Класифікація страхування

3. Страхові ризики, їх оцінка та управління

4. Страховий ринок

5. Страхова організація (компанія)

6. Державне регулювання страхової діяльності

7. Особисте страхування

8. Майнове страхування

9. Страхування відповідальності

10. Перестрахування і співстрахування

11. Доходи, витрати і прибуток страховика

12. Фінансова надійність страхової компанії

Література

1. Сутність, принципи і роль страхування

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?