Страхові послуги - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 31
Особливості маркетингу в страхуванні. Права і обов"язки сторін страхової угоди. Види особистого страхування громадян від нещасних випадків. Розвиток страхової системи медичних послуг в Німеччині. Аналіз вітчизняного промислового і фінансового страхування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Маркетинг у страхуванні - це комплекс заходів, спрямованих на формування й постійне вдосконалення діяльності страховика, а саме: а розробка конкурентоспроможних страхових продуктів послуг для конкретних категорій споживачів страхувальників; б упровадження раціональних форм реалізації цих продуктів за належного сервісу та реклами; в збір і аналіз інформації щодо ефективності діяльності страховика.Функції маркетингу: 1. дослідна вивчення ринку, сегментація, попит споживачів

2. управлінська - прогнозування, планування та розробка страх продуктів, контроль продаж та зворотній звязок

3. фінансова - отримання та максимізація прибутку страховика.

Завдання страхового маркетингу: 1. Формування попиту на страх послуги. Методи впливу: ціленаправлена реклама, диференціація страхових тарифів, сервісна діяльність страховика, проведення певних організаційних заходів. 2. Задоволення стр інтересів клієнтів з точки зору кількості та якості страхових послуг.

Запровадження маркетингових технологій здійснюється поетапно: 1. утворення відділу департаменту маркетингу, якому підпорядков відділи розвитку - дистрибуції - продаж. Завдання: вив-ня потреби ринку та його сегментація, аналіз стахов продуктів ін. страховиків, розробка конкурентоздатних страхов продуктів.

2. Визначення та аналіз реалізації стр послуг.

3. Підготовка персоналу компанії і рекламна компанія.

Маркетингова діяльність повязана з розвязанням низки специфічних завдань, розробкою маркетингової політики страховика, його стратегії й тактики на ринку. Для вирішення цих завдань страховики створюють службу маркетингу, функції якої виконує окремий відділ або окремий працівник страхової організації залежно від її розмірів, розгалуженості, спеціалізації, кадрового потенціалу та ставлення керівництва організації до проблем просування своїх послуг на ринку.

Фаховий рівень та ділові якості спеціалістів служби мають відповідати таким основним вимогам:відданість справі і щира зацікавленість у розвитку фінансової потужності, прибутковості діяльності та зміцненні авторитету страховика, високий рівень теоретичної підготовки та практичних навичок з основних видів страхування, на яких спеціалізується страховик,уміння цілеспрямовано збирати, нагромаджувати й аналізувати інформацію та розробляти на її базі відповідні висновки й пропозиції, ініціатива, комунікабельність, виконавська дисципліна, уміння зосередитись на головному, широка загальна ерудиція.

Основоположними принципами страхового маркетингу є: глибоке й постійне вивчення конюнктури страхового ринку; сегментація страхового ринку з метою забезпечення адресності страхових послуг; швидке та гнучке реагування на потреби зміну потреб страхувальників; інновація, тобто постійне вдосконалення, модифікація, пристосування страхових послуг до вимог потенційних споживачів.

Маркетинг слід розглядати як систему дій страхової компанії щодо пошуку споживачів страхувальників, зясування їхніх потреб, а потім створення страхових послуг, що якнайкраще задовольнятимуть ці потреби, та створення ефективної системи просування цих послуг до визначеної категорії страхувальників.

Ефективність зазначених дій значною мірою залежить від цілеспрямованості маркетингу та здатності страховика враховувати при цьому як поточні, так і віддалені завдання з просування своїх послуг на ринку. У звязку з цим страховий маркетинг можна класифікувати так: за цілеспрямованістю маркетингових дій страховика - товарний і організаційний маркетинг,за ступенем довгостроковості завдань, що вирішуються, - стратегічний і оперативний маркетинг.

Товарний ринковий маркетинг націлений на вдосконалення діяльності та підвищення прибутковості страховика за допомогою аналізу стану зовнішнього середовища і гнучких змін товарної та збутової політики відповідно до змін у цьому середовищі.

Основними завданнями товарного маркетингу є: дослідження ринків та аналіз власного страхового портфеля; розробка вимог до пропонованих і майбутніх страхових послуг; створення ефективних каналів просування страхових послуг до споживачів.

Організаційний маркетинг націлений на вдосконалення діяльності та підвищення прибутковості страховика за допомогою оптимізації його внутрішнього устрою. Основними завданнями організаційного маркетингу є: вибір оптимальної системи збуту страхових послуг, виходячи з особливостей поведінки споживачів і специфічних властивостей страхових послуг; створення адекватної системи стимулювання персоналу страховика щодо збуту страхових послуг; удосконалення та розвиток структури страхової організації виходячи з її завдань, з урахуванням особливостей та кваліфікації персоналу, а також специфіки ринків у звязку з організацією системи збуту страхових послуг; удосконалення внутрішнього розподілу праці.

Оперативний маркетинг націлений на вирішення поточних завдань щодо просування страхових послуг.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?