Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність - Автореферат

бесплатно 0
4.5 145
Наукове обґрунтування теоретичних та практичних засад функціонування споживчого банківського кредиту та визначення його особливостей. Розробка рекомендацій щодо шляхів подальшого вдосконалення ресурсного забезпечення. Комплекс загальнонаукових методів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Савлук Михайло Іванович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри банківської справи Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Шульга Наталія Петрівна, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри банківської справи кандидат економічних наук, доцент Версаль Наталія Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м.Швидка зміна умов функціонування, гостра потреба в нарощуванні капіталу за рахунок власних доходів, відкритість зовнішньому середовищу спонукають банки до постійного розширення сфери і вдосконалення механізмів кредитування, в тому числі споживчого кредиту. Споживче кредитування є одним з основних видів діяльності банків, що забезпечує їх стабільну прибутковість. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до наукового напряму Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України в рамках теми „Вплив податково-бюджетної політики на підвищення ефективності функціонування трансмісійного механізму в Україні” (номер державної реєстрації 0106U009160), в рамках якого автором розроблено класифікацію споживчого банківського кредиту за напрямками, проаналізовано особливості його окремих видів та надано пропозиції з їх удосконалення. Найбільш суттєві результати, що містять наукову новизну, полягають у такому: вперше : - проведено структуроване дослідження ефективності та результативності споживчого банківського кредитування в межах його основних програм: “Житло в кредит”, “Авто в кредит”, “Розстрочка”, що дало можливість конкретизувати напрями підвищення ефективності окремих видів цього кредиту; обґрунтовано напрями оптимізації дохідності банківських програм споживчого кредитування на підставі удосконалення ресурсної політики та обслуговування заборгованості за споживчими кредитами банків: вигідність джерел ресурсного забезпечення залежить від строковості, цільового спрямування та валюти споживчого кредиту; найбільш перспективними ресурсними джерелами є синдиковані позики, облігаційні позики та доходи від секюритизації активів; найбільш вигідним для банків та зручним для позичальників є спосіб погашення позичок за схемою “ануїтет”; оптимальним строком споживчих кредитів з позиції управління кредитним портфелем є термін у 3 роки та ін. удосконалено: - визначення змісту поняття „споживчий банківський кредит” та його роль у системі банківського кредитування: споживчий банківський кредит охарактеризовано як один з видів банківського кредиту, що обслуговує фінансування особистих та господарських потреб домогосподарств - кінцевих споживачів валового внутрішнього продукту.До найбільш перспективних віднесено комбіновані банківські кредити, що поєднують у собі стратегічні програми споживчого кредитування (іпотечні, авто та розстрочка) та формують умови для співробітництва з посередниками; 2) вид обєкта кредитування, тобто вид конкретних споживчих потреб, кожний з яких кредитується банком окремо; 3) термін надання позичок, за якими виділяють коротко-, середньо-та довгострокові кредити. Ця особливість даного виду кредиту забезпечує диверсифікацію ризиків та значно нижчий рівень проблемності споживчого портфеля порівняно з корпоративним кредитом. За такої схеми кредитні відносини між позичальниками - фізичними особами та кредиторами - торговими організаціями проходять поза банками, що звужує їх участь у споживчому кредиті та гальмує зростання доходів банків. Крім того, ефективність даного виду кредитування буде більш високою як для банків, так і підприємств (порівняно з типовими кредитними програмами). Запропоновано механізм оптимізації кредитного портфеля шляхом залучення партнерів банку при кредитуванні за програмами „Авто в кредит” та „Житло в кредит”.Банківський споживчий кредит є одним із ключових видів споживчого кредиту та входить до складу важливих активних операцій комерційних банків. Вони слугують базою для реалізації стратегічних програм споживчого кредитування (іпотечних, авто - кредитування, розстрочки). Стрімкий розвиток споживчого кредиту зумовлює високий динамізм банківської системи України. Недосконалим залишається законодавство в частині претензійно-позовної роботи кредиторів. Механізми погашення кредитної заборгованості мають важливе значення у споживчому кредитуванні і впливають на його ефективність.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?