Споживання та заощадження в системі національної економіки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 110
Економічна сутність споживання та заощадження, їх елементи та функції. Фактори доходу, що впливають на збирання коштів. Теорія життєвого циклу споживчих витрат та заощадження Франко Модильяні. Стан зберігання та спільного використання благ в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство фінансів України Український державний університет фінансів та Міжнародної торгівлі Курсова робота з дисципліни «Політична економія» на тему: «Споживання та заощадження в системі національної економіки»Споживання та заощадження відіграють визначальну роль в економіці будь-якої країни. Держави, де інвестують значний відсоток своїх доходів і споживають відповідно менший, досягають високих темпів зростання національної економіки й продуктивності праці. І навпаки, ті країни, що споживають вищий відсоток своїх доходів та інвестують менший, розвиваються повільніше. Споживання представляє собою індивідуальне і спільне використання споживчих благ, направлене на задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Таким чином, практична значимість вказаних проблем і необхідність їх дослідження в умовах України зумовлюють актуальність дослідження курсової роботи.У різних країнах частка споживання у ВВП коливається в межах 60 - 70%, що зумовлює важливість для економіки прийняття рішень щодо споживання. В Україні споживчі витрати становлять 66% сукупних видатків протягом останнього десятиріччя. «Якісні моделі поведінки» ще називають «законами Енгеля» на імя німецького статистика ХІХ століття Ернеста Енгеля, який досліджував зміни у споживчих витратах населення у залежності від зміни доходів. У середньому споживчі витрати дійсно змінюються досить закономірно зі зміною доходу. Розрізняють три групи видатків домогосподарства на споживання: на товари тривалого користування; на товари поточного вжитку та послуги.Заощадження дорівнюють доходу мінус витрати на споживання: S = YL - C = YL * (NL - WL) / NL З рівняння випливає, що заощадження протягом робочого періоду життя людини дорівнюють певній частці трудового доходу, а числове значення такої частки дорівнює числовому значенню частки, яку становить період, коли людина не працює за віком, від усього життя. У період життя, коли людина не працює за віком, такі споживчі видатки фінансуються за рахунок заощаджень, що накопичувалися протягом робочого періоду життя. Отже, заштриховані відрізки (YL - C) * WC і C * (NL - WL) рівні, або можна сказати так і за рахунок заощаджень у роки праці фінансуються витрати в період, коли людина не працює за віком. Вона полягає у тому, що плани споживання складаються так, аби досягти однакового або рівномірного рівня споживання шляхом заощадження упродовж періодів високих доходів і витрачання заощаджень у періоди низьких доходів.Відповідно функції споживання та заощаджень відображають парні зміні “заощадження - дохід”, “споживання - дохід”. Функція споживання, яка була запроваджена Кейнсом, ґрунтується на припущенні, що існує стабільний емпіричний взаємозвязок між споживанням та доходом. Нахил функції споживання визначається граничною схильністю до споживання, яка спричиняє зміни у споживання, відмінні від змін обсягу доходу. Точка N, що утворюється при перетині функції споживання з лінією під кутом 45’, фіксує той розмір використовуваного доходу, за якого домогосподарства покривають свої витрати за рахунок свого доходу, не позичаючи і не використовуючи своїх попередніх заощаджень. Оскільки і споживання, і заощадження мають одне джерело - дохід за вилученням податків, то розподіл цього доходу - процес суперечливий: зростання споживання в поточному періоді автоматично зменшує заощадження, і навпаки.Розглянувши поведінку у споживанні та заощадженнях домашніх господарств у залежності від доходу, перейдемо до аналізу більш широкого кола факторів, які впливають на споживання і заощадження. Всі інші фактори споживання та заощадження, крім доходу, ми будемо називати недохідними факторами. Під багатством розуміють як нерухоме майно (будинки, автомобілі, телевізори та інші предмети довгострокового користування), так і фінансові засоби (готівкові гроші, заощадження на рахунках, акції, облігації, страхові поліси тощо), якими володіє населення. Домашні господарства заощаджують, утримуючись від споживання, щоб нагромаджувати багатство. Зниження податків збільшує безподатковий доход і тому збільшує як споживання, так і заощадження.Модильяні дослідив яким чином коливання рівня доходу протягом життя змушують людей перерозподіляти доход із сприятливих на несприятливі періоди. Ця подія зумовлює зменшення доходу; до неї хочуть підготуватися, прагнучи здійснити певні заощадження щоб не допустити відчутного зменшення обсягу споживання. Ресурси, якими споживач розпоряджається протягом життя, складаються із наявного багатства W та доходу за роки, впродовж яких він планує працювати, тобто n* У (для спрощення припустимо що процентна ставка і =0). Досліджуючи коливання обсягів споживання та заощаджень Модильяні дійшов висновку про те, що при зростанні доходів заощадження зростають швидше, ніж споживання, а при зменшенні рівня доходів заощадження зменшуються ще швидше, оскільки людям важко відмовитись від уже звичного для них рівня споживання.

План
План

Вступ

1. Загальна характеристика споживання та заощадження

1.1 Заощадження та їх витрачання

1.2 Функції споживання та заощадження

2. Фактори що впливають на заощадження та споживання

2.1 Фактори доходу, що впливають на заощадження

2.2 Недохідні фактори споживання та заощадження

3. Теорія життєвого циклу споживання та заощадження Франко Модильяні

4. Стан стосовно споживання та заощадження в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?