Споживання домогосподарств в умовах ринкової трансформації економіки України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 145
Процес становлення економічної категорії споживання домогосподарств. Чинники, що визначали споживчу поведінку домогосподарств в умовах адміністративно-командної економіки. Ефективність наявного механізму державного регулювання доходів населення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Львівський національний університет імені Івана ФранкаАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник-кандидат економічних наук, професор Панчишин Степан Михайлович, Львівський національний університет імені Івана Франка, декан економічного факультету. Захист дисертації відбудеться 14 квітня 2004 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, м.Львів, пр. З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, м.Споживання домогосподарств як найважливіший показник добробуту населення повною мірою відображає основні тенденції ринкової трансформації вітчизняної економіки. Дж.М.Кейнс, досліджуючи основні причини Великої депресії та напрями її подолання, поставив споживання у центр моделі сукупних видатків. Відтак споживання стало однією із ключових макроекономічних категорій і відіграє важливу роль як знаряддя стабілізаційної політики. Нині дослідження споживання домогосподарств здійснюється з широким застосуванням математичного апарату і займає вагоме місце у працях О.Атаназіо, А.Блайндера, М.Браунінга, Р.Габарда, А.Дітона, С.Зелдеса, Дж.Кемпбела, К.Керола, Т.Крослі, А.Лусарді, Д.Макфадена, Г.Манківа, Дж.Скінера, М.Флевін та інших. У вітчизняній економічній літературі питання, повязані з дослідженням споживання домогосподарств, найчастіше висвітлюються і дискутуються на сторінках наукових журналів “Україна: аспекти праці”, “Актуальні проблеми економіки”, “Економіка України”, “Економіка, фінанси, право”, “Економіст”, “Економіка і прогнозування”, у часописах “Дзеркало тижня”, “Урядовий курєр”, “Праця і зарплата” та у деяких інших виданнях.Вплив ринкового реформування вітчизняної економіки на обсяг і структуру споживчих видатків населенняУ першому розділі - “Теоретико-методологічні основи дослідження споживання домогосподарств” - проаналізовано сутність економічної категорії споживання домогосподарств та сучасний інструментарій її дослідження, розглянуто розвиток моделей поведінки споживача у світовій економічній науці, виявлено особливості споживання населення в умовах адміністративно-командної економіки. Дисертант акцентує на тому, що неокласична теорія розглядала споживання винятково на мікрорівні, залишаючи осторонь взаємозвязки сфери споживання з іншими складовими національної економіки. Наступні гіпотези значною мірою базувались на теорії міжчасового вибору споживача І.Фішера, у якій основним детермінантом споживчих видатків індивіда визначено його доходи за весь життєвий період. Дисертант доходить висновку, що нерідко основним визначником споживчих видатків населення в командній економіці був не дохід, а соціальні чинники, які закріплювали індивіда у певній споживчій страті радянського суспільства; споживання ж відігравало пасивну роль і не справляло помітного впливу на основні чинники розвитку економіки. У другому розділі дисертаційної роботи - “Макроекономічний аналіз споживання домогосподарств в умовах переходу України до ринку” - здійснено комплексне дослідження динаміки доходів та споживчих видатків населення упродовж усього трансформаційного періоду, простежено диференціацію споживання домогосподарств та заходи соціальної політики щодо її послаблення, через призму моделей поведінки споживача проаналізовано особливості споживчої поведінки вітчизняних домогосподарств та запропоновано основні напрямки її оптимізації.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?