Способи та засоби двовимірного перетворення зображень в базисі Хаара - Автореферат

бесплатно 0
4.5 128
Розробка програмної, апаратної і програмно-апаратної реалізації розроблених способів і алгоритмів. Ознайомлення з методами створення стиску зображень, заснованого на запропонованих способах і алгоритмах двовимірного цілочислового перетвореннях Хаара.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник:кандидат технічних наук, професор Корольов Анатолій Вікторович, професор кафедри "Системи управління та звязку" Харківського військового університету Міністерства оборони України, м. Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, професор Краснобаєв Віктор Анатолійович, професор кафедри "Автоматизації та компютерних технологій" Харківського державного технічного університету сільського господарства Міністерства аграрної політики України, м. кандидат технічних наук, Бараннік Володимир Вікторович, старший науковий співробітник відділу ІОЦ, Харківського військового університету Міністерства оборони України, м. Захист відбудеться “24 ”06 2003 р. о “13 ”годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.820.01 при Український державній академії залізничного транспорту за адресою: Україна, 61050, м.В більшості процедур цифрової обробки відеоданих використовуються різні ортогональні перетворення (ОП) (Фурє, Уолша, Хаара, ДКП і ін.). Це звязано з тим, що статичні і динамічні зображення несуть велику кількість інформації і, відповідно, для їх обробки, передачі і збереження потрібні значні обчислювальні і телекомунікаційні ресурси; вартість швидкодіючих обчислювальних і телекомунікаційних систем дуже висока; не завжди можливо забезпечити необхідну швидкодію обчислювальних систем, наприклад, при масогабаритних обмеженнях на бортові технічні засоби; в багатьох випадках необхідно забезпечити обробку відеоінформації в реальному масштабі часу. Розробити двовимірний цілочисловий базис Хаара, метод його формування та спосіб цілочислового двовимірного перетворення Хаара. Практична значимість отриманих результатів полягає в наступному: 1) розроблені способи й алгоритми двовимірного перетворення Хаара дозволяють: зменшити час виконання ортогонального перетворення зображень в 2?5 рази; зменшити величину середньоквадратичного відхилення (СКВ) відновлених зображень у 1,5?2 рази; рівнобіжно виконувати більшість арифметичних операцій перетворення; одержувати необхідні коефіцієнти без обчислення всіх інших; зменшити витрати оперативної памяті при виконанні перетворень на 30%; спростити технічну і програмну реалізацію двовимірних ортогональних перетворень; Внесок здобувача в публікації, виконані в співавторстві, полягає в наступному: в роботах [1, 2] автором запропоновані пристрої швидкого одномірного перетворення Хаара; в роботі [3] запропонований одномірний цілочисловий базис Хаара; в роботах [5, 13] запропонований двовимірний базис Хаара і розроблений спосіб виконання двовимірного перетворення Хаара на його основі; в роботі [7] автором запропонований двовимірний цілочисловий базис Хаара і способи виконання двовимірного перетворення Хаара на його основі; в роботі [6] запропоновані способи й алгоритми швидкого двовимірного перетворення Хаара на основі дійсного й цілочислового двовимірного базису Хаара; в роботі [8] запропонований спосіб підвищення ефективності швидкого двовимірного перетворення Хаара за рахунок рівнобіжного виконання операцій перетворення; в роботі [10] розроблений спосіб зональної стиску на основі двовимірного перетворення Хаара; в роботі [4] автор виконав розрахунок ентропії колірних компонентів для різних колірних моделей; в роботі [12] здобувачем розроблений пристрій для порівняння чисел.Це визначає актуальність задачі підвищення ефективності ортогональних перетворень (ОП) зображень, так як ОП використовуються в багатьох процедурах обробки відеоданих, наприклад, у стиску, використання якого дозволяє зменшити час передачі відеоданих в телекомунікаційних системах та знизити вимоги до їх пропускної здатності. ,(1) де - підматриці двовимірної матриці Хаара з координатами ; - вектор-стовпець, отриманий транспонуванням k-го рядка матриці дискретних значень одномірного базису Хаара; - вектор-рядок, що являє собою l-й рядок матриці дискретних значень одномірного базису Хаара; - символ кронекірівського добутку. ,(3) де - підматриця двовимірної матриці Хаара з координатами ; - вектор-стовпець, отриманий транспонуванням k-го рядка транспонованої матриці дискретних значень одномірного базису Хаара; - вектор-рядок, що являє собою l-й рядок транспонованої матриці дискретних значень одномірного базису Хаара; - символ кронекірівського добутку. В результаті модифікації отримаємо матриці і , елементи яких приймають цілочислові значення, рівні , r = 0, 1, 2, … Вираз для прямого цілочислового двовимірного перетворення Хаара має вид В результаті виконання процедур другої ітерації отримаємо: 4 коефіцієнта перетворення Хаара (); 16 коефіцієнтів перетворення Хаара (, ); 16 коефіцієнтів перетворення Хаара (, ); масив шістнадцятиточечних ДПХ розмірності 2х2; масив шістнадцятиточечних ДПХ розмірності 2х2; масив шістнадцятиточечних ДПХ розмірності 2х2.В даній роботі одержали подальший розвиток способи і засоби двовимірних ортогональних перетворень зображень у базисі Хаара.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?