Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав - Автореферат

бесплатно 0
4.5 98
Ознайомлення із способами захисту цивільних прав. Класифікація юрисдикційних повноважень суду в цивільному процесі. Зміст права на судовий захист. Характеристика позову як засобу захисту. Поняття судового рішення як акту реалізації судової влади.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне правоРобота виконана на кафедрі цивільного процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник - кандидат юридичних наук, професор Комаров Вячеслав Васильович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного процесу, проректор з навчальної роботи Захист відбудеться "17" грудня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м.У статті 129 Конституції визначено засади здійснення правосуддя в Україні, головними з яких є: законність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін, гласність судового процесу, обовязковість рішень суду та ін. 8 постанови "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" № 9 від 01.11.1996 р. звернув увагу на те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, судам підвідомчі всі спори про захист прав та свобод громадян. У контексті зазначених конституційних положень захист цивільних прав являє собою широку, багатопланову та комплексну проблему, яку можна розробляти в різних напрямках, наприклад: загальна характеристика прав, що підлягають захисту, гарантії здійснення, форми реалізації, способи захисту, процесуальні форми захисту, шляхи подальшого розвитку, місце і роль у механізмі правового регулювання. Норми цивільного права дають можливість субєктам правовідносин самостійно вирішувати питання про обсяг прав і обовязків, а також про використання наданого права, зокрема права на захист, та способів захисту цих прав. Розділ перший "Захист цивільних прав як наукова проблема" присвячено дослідженню природи права на захист, способів захисту цивільних прав, їх системи, визначенню поняття та значення процесуальних форм захисту цивільних прав у механізмі правового регулювання.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у міждисциплінарному дослідженні універсальної категорії правового захисту відповідно до сфери здійснення правосуддя у цивільних справах, в удосконаленні законодавства та цивільного судочинства. До методологічних належать: концептуальне обґрунтування та дослідження сутності захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів відповідно до сфери здійснення правосуддя у цивільних справах, визначення матеріально-правових та процесуальних аспектів інституту правового захисту в межах предметів правового регулювання цивільного та цивільного процесуального права. Визначальний науковий результат, який є наслідком використання запропонованих методологічних підходів і відбиває основні завдання дослідження, - це кваліфікація способів та процесуальних форм захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів як комплексної наукової проблеми. При цьому доводиться значення і самостійність процесуальних форм захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів у механізмі правового регулювання, що дало можливість оцінити функції правосуддя у правовій системі та зробити певний прогноз у напрямі його вдосконалення як форми реалізації конституційного права громадян на судовий захист. Робота має і певну прикладну, практичну цінність, оскільки містить положення щодо тлумачення та застосування чинного законодавства, яке визначає способи захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?