Способи поліпшення енергетичних показників систем живлення енергоємних установок з регульованим електроприводом - Автореферат

бесплатно 0
4.5 212
Характеристика методів поліпшення основних енергетичних показників в системах живлення енергоємних установок. Встановлення особливості активного контролю і впливу на їх формування з використанням компенсаційних властивостей безпосередньо перетворювачів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукРобота виконана на кафедрі автоматизованого електропривода Криворізького технічного університету Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Сінолиций Анатолій Пилипович, Криворізький технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри автоматизованого електропривода. доктор технічних наук, професор Заїка Володимир Терентійович, Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України (м. Захист відбудеться «15» квітня 2010 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07 у Національному гірничому університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 49027, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 49027, м.Серед чинників, які визначають переважну частину кількісних і якісних показників електроспоживання вказаними обєктами, є: значна кількість встановлених асинхронних двигунів з підвищеним рівнем втрат, обумовлених свідомим завищенням їх потужності, неякісними післяремонтними характеристиками, недосконалістю та неефективністю пуско-регулюючих систем; нераціональні схемотехнічні рішення систем живлення і керування технологічними механізмами (в першу чергу прокатного виробництва) на основі електроприводу постійного струму, що характеризується наявністю та циркуляцією реактивної потужності і гармонік в енергетичних ланках мереж; використання спрощених (механічних) засобів регулювання продуктивністю поодиноких і групових турбомеханізмів при постійній швидкості двигунів змінного струму (асинхронних та синхронних). Окрім цього, в умовах нестабільності виробництва, що є характерним для України на цей час, виникли додаткові чинники: непередбачуваність і нестабільність обємів виробництва, програм та технологічних навантажень, що збільшує число пусків і зупинок (до 10-15 на місяць) установок і комплексів великої потужності; безперервна зміна складових потужності (включно з неактивними) в окремих ланках і в цілому систем живлення; відсутність ефективних способів і заходів активного впливу на процеси формування енергобалансу з мінімальними непродуктивними втратами. Наукова задача дисертаційної роботи полягає у підвищенні енергоефективності систем живлення енергоємних установок з регульованим електроприводом за рахунок вдосконалення прийомів аналізу і розрахунків вказаних енергетичних показників зі змінними і ударно-циклічними навантаженнями із залученням для опису несинусоїдних та нестабільних енергопроцесів методу структурно-аналітичного моделювання. Для досягнення поставленої мети необхідно розвязати такі задачі: визначити вплив неактивних складових повної потужності на додаткові втрати активної потужності в мережах живлення енергоємних установок з регульованим електроприводом в умовах несинусоїдності і нестабільності енергопроцесів; енергетичний живлення компенсаційний перетворювач розробити методи аналізу, розрахунків та прогнозування енергетичних характеристик в системах живлення поодиноких і групових енергоємних установок з регульованим електроприводом та нестабільними навантаженнями на основі структурно-аналітичного моделювання енергопроцесів та елементів спектральної теорії функцій струму і напруги; Розрахунок енергетичних показників систем живлення виробничих установок з регульованим електроприводом (складових повної потужності, енергетичних коефіцієнтів, втрат), як вихідної передумови щодо оцінки якісних характеристик електроспоживання та вибору способів їх поліпшення, здійснюється на підставі використання кінцевих інтегральних і спектральних співвідношень, отриманих, на відміну від відомих підходів, виключенням складних графоаналітичних операцій, що в умовах несинусоїдності і нестабільності енергопроцесів значно спрощує розрахунки та є підставою щодо створення автоматизованих систем оцінки і контролю енергетичних показників.У вступі обґрунтована актуальність досліджень і сформульовані наукова проблема, мета і задачі досліджень щодо поліпшення енергетичних показників в системах живлення енергоємних установок з регульованим електроприводом, наведені наукові положення, які виносяться на захист, показані наукова новизна і практична цінність отриманих результатів та їх апробація. Показано про неподільність процесів розвитку методів поліпшення енергетичної ефективності СЖЕУ та контролю їх енергетичних показників.З огляду на технологічні особливості роботи турбомеханізмів, перевага віддається системам змінного струму на основі вентильного двигуна чи частотного приводу. Структури силової частини таких систем містять дві ланки перетворення енергії: випрямляч та інвертор.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?