Способи перекладу абревіатур в англомовному та україномовному медичному дискурсі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 152
Типологія перекладу абревіатур англомовного і україномовного медичного дискурсу з урахуванням структурно-дериваційних, семантичних, прагматичних типів. Полісемія, синонімія, антонімія і омонімія абревіатур англомовного і україномовного медичного дискурсу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеняОфіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Гудманян Артур Грантович Національний авіаційний університет, професор кафедри англійської філології і перекладу директор Навчально-наукового Гуманітарного інституту кандидат філологічних наук, доцент Гізер Валерія Володимирівна Херсонський державний університет, завідувач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, Захист відбудеться “1” липня 2017 р. о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.051.05 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м. Зясовано способи перекладу абревіатур сучасного медичного дискурсу: структурно-деривацийних, складових типів, абревіатур-усічень, структурних типів абревіатур за графічним оформленням, семантичних типів абревіатур медичного дискурсу. Були визначені способи перекладу нестандартних абревіатур різних типів: абревіатур-лексем: абревіатур-універбів, абревіатур-інтернаціоналізмів, “абревіатур-хибних друзів перекладача”, абревіатур-неологізмів та новомодних слів (buzzwords), абревіатур-жаргонізмів, табу, евфемізмів у медичному дискурсі. Дисертаційна праця формулює методологію і визначає моделювання способів перекладу абревіатур в англомовному та україномовному медичному дискурсі, актуалізуючи закономірності перекладу абревіатур та враховуючи ряд позамовних і мовних чинників, які регулюють перекладність і які викликають труднощі передачі абревіатур. Были определены способы перевода нестандартных аббревиатур разных типов: аббревиатур-лексем: аббревиатур-универбов, аббревиатур-интернационализмов, “аббревиатур-ложных друзей переводчика”, аббревиатур-неологизмов и новомодных слов (buzzwords), аббревиатур-жаргонизмов, табу, эвфемизмов в медицинском дискурсе.У роботі визначені способи перекладу абревіатур, що функціонують в англомовному та україномовному медичному дискурсі. Поєднання структурного та дискурсивного підходів відкриває нові перспективи для дослідження таких складних одиниць для перекладу, як абревіатури, особливо, коли вони містять додаткову інформацію, яку необхідно коректно віддзеркалити. Абревіатури у лінгвістичному та перекладознавчому аспекті потребують додаткового уточнення, оскільки тривалий час були переважно мовознавчими обєктами. Проте, незважаючи на отримані цими дослідниками результати, залишається актуальною проблема ідентифікації абревіатур у процесі їх ретрансляції засобами різних лінгвокультур. Абревіатури як одиниці перекладознавства інтерпретувалися різнопланово: по-перше, з теоретичних позицій: адаптація іншомовних елементів у системі української мови (В.П.У першому розділі - “Теоретичні засади дослідження способів перекладу абревіатур англомовного та україномовного медичного дискурсу” - розкрито основні теоретичні положення щодо теми та проблематики вивчення способів перекладу абревіатур, систематизовано огляд літератури з питань перекладу як відображення функціональних характеристик абревіатур у медичному дискурсі, визначено способи перекладу скорочень, проаналізовано умови їх перекладності. Бермана, абревіатури характеризуються за такими ознаками: за структурно-дериваційними, семантичними, а прагматичні типи були виокремлені нами на основі деяких новітніх типів аналізу абревіатур та складають такі одиниці дослідження: табу, еліпси, евфемізми, омоніми, епоніми, універби, неологізми, голофразиси, жаргонізми, інтернаціоналізми, “хибні друзі перекладача”, мнемонічні абревіатури. У другому розділі - “Методологія та методика способів перекладу абревіатур англомовного та україномовного медичного дискурсу” - розроблено комплексну методику способів перекладу абревіатур, що виявляється на кожному з трьох основних етапів вивчення способів перекладу абревіатур: доперекладознавчий, перекладознавчий та постперекладознавчий. На власне перекладознавчому етапі проводиться контрастивно-перекладознавчий аналіз (для визначення відмінностей) та зіставний перекладознавчий аналіз способів перекладу абревіатур (з метою досягнення адекватності у перекладі). Відносини між контрастивним аналізом та перекладом означають націленість у двох напрямках: з одного боку, переклад може надати необхідну інформацію про невідомі абревіатури, а з іншого, може надати пояснення труднощів, що виникають при перекладі.Зясовано способи перекладу абревіатур сучасного медичного дискурсу: транскодування; кластерний переклад; запозичення; еквівалент; експлікація значення; створення нового скорочення. Абревіатури з дефісом займають пласт кластерів і переклад відбувається за іменниковими формулами. Було виокремлено шість способів перекладу для усіх абревіатур: транскодування; кластерний переклад (лише для англійської мови); запозичення; еквівалент; експлікація значення; створення нового скорочення. Способи перекладу з англійської на українську мову складають 13,16% транслітерація - 594 абревіатури та експлікація у 86,84% випадків, це 3920 абревіатури.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?