Способи оцінної дієслівної дії в сучасній українській літературній мові - Автореферат

бесплатно 0
4.5 134
Дослідження статусу кількісної оцінки як різновиду модальності висловлення про аксіологічний стан ситуації. Критерії виділення дієслів оцінних способів дії. З’ясування їх словотвірної структури. Опис структурної моделі речень і характеристика валентності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукРоботу виконано на кафедрі української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор ПЛЮЩ Марія Яківна, Національний педагогічний університет імені М. П. Короленка, завідувач кафедри української мови; кандидат філологічних наук, доцент ТОВСТЕНКО Вікторія Ростиславівна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, доцент кафедри української мови та літератури Захист відбудеться «__21__»__вересня________2010 р. о 10.00____годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 у Національному педагогічному університеті імені М.П. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Баллі та ін. вітчизняних і зарубіжних лінгвістів була тісно повязана з вивченням категорійно-семантичної природи частин мови, зокрема з реальним існуванням граматичних форм, парадигм і категорій у мові й мовленнєвій діяльності людей. На противагу віртуальному значенню лексеми, дослідники визначають лексико-семантичний варіант слова, що реально функціонує у мовленні, тобто є актуальним словесним знаком, який володіє не тільки притаманним цьому слову знаковим значенням, але й додатковими, конотативними, емоційно-експресивними (Ю.М. У полі зору дослідників нашого часу перебувають питання реалізації семантики поняттєвих категорій у граматичних категоріях - явних та “прихованих”, представлених у тій чи тій мові різними лексико-граматичними угрупованнями (розрядами слів) та засобами інших рівнів. Лексико-граматичні значення, що утрадиційнено визначали як різні відтінки форм недоконаного і доконаного виду, сучасні лінгвісти кваліфікують як своєрідну семантику аспектуальності, відмінну від граматичної видової кореляції, способів (родів) дієслівної дії (СДД). В українському мовознавстві до проблеми лексико-граматичних груп дієслів звертався В.М. Русанівський.У першому розділі - “Поняття про способи (роди) дієслівної дії в науковій літературі” уточнено теоретичні положення про поняттєву категорію аспектуальності щодо втілення її семантики в способах (родах) дієслівної дії; зясовано особливості лексичної і граматичної семантики оцінних способів дії, співвіднесеність їх із різними ієрархічними рівнями мови; кваліфіковано ознаки мовної категорії оцінки, яка органічно вплетена у когнітивні процеси та у комунікативно-мовленнєві акти і представлена як субєктивно експлікована характеристика дієслів за ступенем вияву інтенсивності дії; описано семантичну зумовленість валентності дієслівних предикатів у формуванні семантико-синтаксичної структури речення. Загальна оцінка становить певний баланс позитивних та негативних складових оцінювання, вона досягається співвідношенням кількостей, тому значення інтенсивності дії представлено в дієслові як оцінний прагматичний компонент змісту, співвіднесений з його номінативним значенням. Акціональні значення дієслів оцінних способів дії розглянуто як інваріантні, що репрезентують свою семантику і того чи того способового відтінку та як контекстуальні (конотативні, субєктивно зумовлені, або прагматичні), встановлювані мовцем у процесі висловлювання характеристики дій, процесів, стану за ступенем їхнього вияву у конкретній ситуації. На основі цих критеріїв виділено чотири способи оцінної дієслівної дії, що репрезентують процесуальну ознаку послабленої кратності за субєктивним сприйманням мовцем: 1) переривчасто-помякшувальні (позначають переривчасту неповну дію з нерегулярною кратністю формантами по- -ува-); 2) процесно-помякшувальні (виражають конкретно процесний, послаблений вияв дії формантами на- -ува-); 3) процесно-супровідні (позначають послаблену дію, яка супроводжує іншу, маркерами якої є форманти при- -ува-і під- - ува-); 4) ускладнено-інтенсивні (виражають інтенсивність дії формантами ви- -ува-). Дієслова недоконаного виду, що позначають дію з маркованим оцінним значенням, яким властива нерегулярна кратність дії, послаблений процесно-помякшувальний вияв її, або певною мірою підсилений в оцінці мовця, становлять 460 лексем.Лінгвальний статус оцінних способів дієслівної дії у дослідженні інтерпретовано як своєрідну семантику аспектуальності, яку виражають дієслова за ознакою вияву міри, ступеня інтенсивності перебігу дії з погляду мовця як акціональні значення необмежених, повторюваних (переривчасто-помякшувальних, процесно-помякшувальних, процесно-супровідних) процесів або акціонально не протиставлених ускладнено-інтенсивних дій. Семантику дієслів оцінних способів дії розглянуто на рівні угруповань мовних одиниць у лексичній системі мови та з погляду синтаксичних функцій у мовленні, зумовлених наміром мовця відповідно до позначуваної ситуації.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?