Спортивний менеджмент як новий науковий напрямок та дисципліна - Статья

бесплатно 0
4.5 117
Розкриття сутності спортивної організації як цілісності, що впливає на розвиток і саморозвиток особистості - спортсмена. Виявлення спортивних проблем організацій та напрямів підвищення ефективності спортивного менеджменту як нового наукової дисципліни.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Білогур В.Є., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана ХмельницькогоПроаналізовано основні принципи класичного (наукового) менеджменту та трансформовано в спортивний менеджмент; досліджено спортивний менеджмент в контексті соціально-культурно-історичної еволюції людства в умовах глобалізації; розкрито спортивний менеджмент як сукупність проблем соціуму, особистості, спорту, що представляють собою систему спортивних інститутів, ідей, особистостей; доведено, що спортивний менеджмент представляє собою соціокультурну і соціотворчу систему, яка може бути охарактеризована як цілісна соціокультурна система. Проанализированы основные принципы классического (научного) управления, которые трансформированы в спортивный менеджмент; исследован спортивный менеджмент в контексте социально-исторической эволюции человечества в условиях глобализации; раскрыт спортивный менеджмент как совокупность проблем социума, личности, спорта, которые представляют собой систему спортивных институтов, идей, личностей; исследовано, что спортивный менеджмент представляет собой социокультурную и социотворческую систему, которая может быть охарактеризована как целостная социокультурная система. Как результат исследования - раскрыта сущность спортивной организации как целостности, которая влияет на развитие и саморазвитие личности-спортсмена; выявлены спортивные проблемы организаций и направления повышения эффективности спортивного менеджмента как нового научного направления и дисциплины. Спортивний менеджмент, що базується на гносеологічних, онтологічних, метафізичних, трансцендентальних орієнтаціях, - напрямок, який майже не розроблений у вітчизняній соціально-філософській думці, актуалізує креативно-епістемологічну активність спортсмена та інвестицій в розвиток його спортивного потенціалу, що опирається на гуманістичні засади всієї сукупності суспільних відносин: економічних, політичних, соціальних, духовних, культурних. спортивний менеджмент саморозвиток особистість Пріоритет в теорії людських відносин віддається цінностям, які, на думку Н.Маргуліса і А.Райя, складають макросистему діяльності спортсмена і є наступними: забезпечення можливостей виконання індивідами функцій як спортсменами, так і керівниками; надання можливостей кожному члену організації, а також самій спортивній організації повністю розкрити свій потенціал; сприяння менеджерів на підвищення ефективності організації для досягнення її цілей; надання можливостей членам спортивної організації впливати на відношення до праці, організації зовнішнього середовища; олюднення спортивної практики, яка основи гуманістичних засад спортивного менеджменту, що складає парадигму спортивного менеджменту ХХІ століття.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?