Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ - початку ХХІ століття - Статья

бесплатно 0
4.5 131
Розглянуто спортивні жаргонізми як важливе джерело поповнення й збагачення лексичної системи загальнонаціональної української мови ХХ-ХХІ ст. Проаналізовано їх тематичні групи, значеннєві і словотворчі особливості, стильове і стилістичне використання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ - початку ХХІ століттяУ статті розглянуто одне з важливих джерел поповнення й збагачення лексичної системи загальнонаціональної української мови кінця ХХ - початку ХХІ століть - спортивні жаргонізми. Визначено і розглянуто головні джерела поповнення названих одиниць, проаналізовано їх основні тематичні групи, значеннєві і словотворчі особливості, стильове і стилістичне використання.

Ключові слова: спортивний жаргонізм, жаргон, тематична група, словотворення, дискурс, функція.

Sports jargon in the ukrainian language at the end of the xx and beginning of the ХХІ centuries. Oleksandr Styshov

Background: The turn of the XXI century is characterized by a marked tendency towards a significant increase in colloquial vocabulary in the Ukrainian language, among which a considerable part is taken up by a variety of lexical jargon (youth, computer, sports, military, etc.). Among these substandard lexical units, the sports jargon tends to develop most dynamically, and, therefore, requires a special in-depth study with a subsequent presentation of its results in a separate scientific work. This very notion conditions the relevance of our research.

Purpose is to define principal reasons causing the emergence and increase in intensity of the use of sports jargon in modern Ukrainian, to characterize their main thematic groups, to identify sources of the recorded jargon units update and analyze their meaning, word-formation specificity and stylistic features.

Results: Sports jargon represents an extremely dynamic subsystem, which being under the influence of extra- and intralingual factors is constantly enriched with new and interesting lexical units that serve the development of the Ukrainian national language. As a result of the analysis of sports jargon we have singled out seven thematic groups denoting persons and ten groups signifying common names. We have found out that main sources of sports jargon update and enrichment are word formation based on specific vocabulary and foreign sources (almost 90% of the analyzed words) as well as borrowed entries (over 10%). The paper also reveals stylistic features of the analyzed units functioning in conversational, journalistic, and artistic styles.

Discussion: Sports jargon forms a peculiar and interesting corpus of words, which function not only as precise nominations of certain realities, concepts, phenomena, or actions thus becoming more striking and understandable in comparison with literary lexical units, but also as meticulous characteristics of emotional and expressive names. Some of them are viewed as potential units of the Ukrainian normative sports vocabulary and terminology.

We believe that sports jargon requires a further and even more scrupulous study within the framework of cognitive and ethno-cultural aspects.

Key words: sports jargon units, jargon, thematic group, word formation, discourse, function.

Кінець XX - початок XXI століть в Україні та світі характеризується докорінними зрушеннями в усіх царинах життя. Відповідно, й українська мова реагує на них і як динамічна та відкрита система постійно змінюється та вдосконалюється, збагачуючись новими одиницями. Традиційно з-поміж усіх її рівнів найбільшою рухливістю відзначається лексичний, у якому кількісні та якісні зміни активізуються в періоди трансформацій спільнот. Фактичний матеріал і праці відомих лінгвістів засвідчують, що оновлення і збагачення лексико-семантичної системи української мови нині відбувається більш інтенсивно, ніж у попередні періоди її розвитку. Словниковий склад досягнув набагато ширшого обсягу, вищого рівня досконалості, що зумовлено динамікою суспільного життя цього періоду, істотним зростанням обсягу отримуваної сучасним соціумом інформації (глобалізація, інформаційна доба у розвитку людства, інтелектуалізація мовців), яка значно розширює межі лінгвального простору. Це стосується не тільки власне літературної лексики, а й різних груп слів обмеженого вжитку, які в останні десятиліття активно виникають і служать невичерпним джерелом збагачення виражально-зображальних засобів української мови. Тому природно нині зростає інтерес як українських, так і зарубіжних учених до студіювання динаміки розвитку соціальних діалектів. Адже загальновизнано, що одним із найважливіших завдань лінгвістики було й залишається всебічне вивчення шляхів розвитку, функціонування і збагачення словникового складу сучасних мов.

В аналізований часовий зріз в українській мові засвідчено істотне розширення сфер використання усного мовлення порівняно з попередніми періодами. Особливо бурхливо відбувається розвиток ненормативної лексики, не закріпленої в загальномовних словниках, - просторічної, жаргонної, арготичної, професійної, діалектної. У радянську добу такі питомі одиниці рідше виникали, були менш уживаними через зросійщення української мови, а також завдяки жорсткості нормативних засад і цензуруванню.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?