Спонукальні конструкції в англійській та українській мовах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 110
Комунікативно-прагматичні типи спонукальних мовленнєвих актів та засоби їх вираження в англійській та українській мовах. Кількісний аналіз моделей та засобів їх вираження. Подібності та відмінності в складі моделей комунікативно-прагматичних типів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукРеферована дисертація присвячена порівняльному аналізу спонукальних конструкцій, тобто конструкцій, які виражають волевиявлення мовця, адресоване слухачеві, щодо виконання дії, в англійській та українській мовах, наприклад, в англійській мові: Tell us about Dinny (Galsworthy, р. У звязку з цим особливо перспективним є завдання систематизації засобів вираження спонукання в мовах, що зіставляються, а також вияв моделей конструкцій, які беруть участь в організації спонукальних речень. 4) здійснити кількісний аналіз моделей спонукальних конструкцій, комунікативно-прагматичних типів та засобів їх вираження в мовах, що зіставляються; 5) виявити подібності та відмінності в складі моделей спонукальних конструкцій, комунікативно-прагматичних типів і засобів їх вираження в англійській та українській мовах. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше на широкому фактичному матеріалі здійснено порівняльний аналіз спонукальних конструкцій в англійській та українській мовах з урахуванням їхніх структурно-граматичних, лексико-семантичних і комунікативно-прагматичних особливостей; встановлено та описано засоби вираження спонукальних мовленнєвих актів; проведено аналіз спонукальних конструкцій з погляду виконавця дії.Дослідження спонукальних речень проводилися на базі вивчення різних форм присудка, тобто аналізу піддавалися спонукальні речення з формами наказового способу, з дієсловами у формі інфінітива, з перформативними дієсловами, а також питальні спонукальні речення та бездієслівні речення (А.М. У розглянутих мовах усі спонукальні конструкції, виходячи з їх функцій, були розділені на дві групи: монофункціональні (вони склали 1822 одиниці або 67,5% від загальної вибірки в англійській мові та 2275 одиниць або 80% - в українській мові) і поліфункціональні (880 одиниць або 32,5% - в англійській мові та 568 одиниць або 20% - в українській мові від загальної вибірки) (див. табл. У поширених імперативних конструкціях було виділено 18 моделей із залежними компонентами в англійській мові та 14 моделей в українській мові. До поширених імперативних конструкцій належать також сполучення дієслова у формі наказового способу та вставних слів, таких як: please, kindly в англ. мові і будь ласка в укр. мові, пор.: англ. Спонукального значення можуть набувати речення, до складу яких входять спонукальні конструкції з модальними дієсловами в англійській мові: must, can, ought to, need, should, would, may, might та ін.; в українській мові: вміти, могти, мусити, слід/треба, мати (маєш знати), сміти.Відмінності полягають у наявності в англійській мові фразових дієслів, конструкцій з герундієм та дієприкметником у формі минулого часу, які відсутні в українській мові (див. До поліфункціональних належать конструкції з модальними дієсловами, з дієсловами у формі дійсного та умовного способів, бездієслівні спонукальні конструкції. Відмінності між мовами полягають у тому, що в англійській мові домінують конструкції з модальними дієсловами, в українській мові - конструкції з дієсловами у формі дійсного способу. В обох мовах досить поширені дієслівні конструкції, однак в англійській мові переважають конструкції з аналітичним імперативом, у той час як в українській мові вживаються переважно конструкції із синтетичним імперативом. Ізоморфними в обох мовах є конструкції з аналітичним імперативом, які виражають спонукання 3-ї особи до дії.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?