Сполучуваність прикметників з іменниками в сучасній англійській мові (на матеріалі публіцистичного, наукового та художнього стилів) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 245
Вивчення сполучуваності прикметників з іменниками в публіцистичному, науковому та художньому стилях текстів сучасної англійської мови. Виявлення синтагматичних та парадигматичних властивостей сполучуваності прикметників з іменниками у різних стилях.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
чернівецький національний університет імені юрія федьковича Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукРобота виконана на кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Кійко Світлана Василівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства. Захист дисертації відбудеться „23” вересня 2011 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58000, м.Аналіз здатності слів поєднуватися та виявлення особливостей їхньої сполучуваності дає змогу розвязати низку теоретичних і практичних проблем - розкрити закономірності вживання лексичних одиниць у мовленні, виявити й усебічно вивчити механізми функціонування мови. Прикметник з іменником утворює значну кількість стабільних звязків, сталих словосполучень, має високу частоту вживання. Дисертація виконана на кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та розкриває один із напрямів кафедральної наукової теми „Семантика та прагматика одиниць лексичного, фонетичного та морфологічного рівнів мови” (номер держреєстрації: 0199U001872), зокрема, досліджено сполучуваність прикметників з іменниками в публіцистичному, науковому та художньому стилях сучасної англійської мови. 2) здійснити кількісно-якісний аналіз параметрів уживання прикметників з іменниками, встановити частотні характеристики й порівняти реалізацію ЛСГ прикметників у ПС, ХС і НС з урахуванням частоти вживання, широти, обсягу ЛСГ; Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше здійснено комплексний аналіз лексичної, семантичної та синтаксичної сполучуваності прикметників з іменниками у ПС, НС і ХС сучасної англійської мови і встановлено статистичні параметри їхнього вживання, здійснено порівняльну характеристику синтагматичних і парадигматичних звязків у трьох функціональних стилях, визначено чинники впливу на сполучуваність прикметників з іменниками, описано реалізацію сполучувальних можливостей прикметників у певній стильовій сфері й виявлено умови, які уможливлюють, обмежують або виключають реалізацію сполучувальних можливостей прикметників у трьох функціональних стилях.У Вступі обґрунтовано вибір теми, визначено її актуальність, мету і завдання, обєкт і предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи, сформульовано основні твердження, що виносяться на захист, зазначено звязок теми дослідження з науковою проблематикою установи, в якій виконано роботу, наведено відомості про структуру та обсяг дисертації, зясовано особистий внесок здобувача та рівень апробації результатів. У першому розділі „Теоретичні та методологічні передумови дослідження сполучуваності прикметників з іменниками в сучасній англійській мові“ розглянуто теоретичні питання та проблеми, повязані зі сполучуваністю, здійснено огляд літератури, присвяченої синтагматичним та парадигматичним відношенням, охарактеризовано функціональні стилі, наведено класифікації прикметників та іменників, принципи організації вибірки фактичного матеріалу та основні методи дослідження. Розрізняють три основні типи сполучуваності: синтаксичну (здатність слова вступати в синтагматичні звязки з іншими словами на рівні класу слів, тобто сукупність потенційно можливих синтаксичних звязків слів); семантичну (здатність ключового слова сполучатися з іншими словами на рівні ЛСГ слів) та лексичну (здатність слова сполучатися з окремими словами). Для НС найвищі показники частоти зафіксовано в ЛСГ прикметників “Порівняння обєктів з ознаками інших предметів” (2693), “Форма, обєм, величина” (1214), “Вартість, значення, якість, функція” (1157), “Інтенсивність, міра” (462), “За складом та матеріалом обєкта” (342), “Просторова оцінка щодо протяжності, відстані, тривалості” (285). Зазначаємо також відсутність синтагматичних звязків у кожному з трьох стилів ЛСГ прикметників ”За сферою діяльності” з ЛСГ іменників ”Географічні обєкти, адміністративні одиниці”, ”Кількість, обєм”, ”Власні назви, імена, прізвиська”; ЛСГ прикметників ”Адміністративні, регіональні, класові розмежування” з ЛСГ іменників ”Відрізки часу, доби, періоду, пори року”, ”Кількість, обєм”, ”Одяг”; ЛСГ прикметників ”За географічним положенням” із ЛСГ іменників ”Частини тіла”; ЛСГ прикметників ”Інтенсивність, міра” з ЛСГ іменників ”Частини тіла”, ”Одяг”, ”Матеріали, речовини, зброя”; ЛСГ прикметників ”Колір та яскравість” із ЛСГ іменників ”Явища та поняття суспільно-політичного життя” та інші (загалом 65 синтагматичних звязків).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?