Специфіка управління елементами оборотного капіталу підприємства - Реферат

бесплатно 0
4.5 123
Поняття оборотного капіталу підприємства. Сфери тактичного та стратегічного управління. Аспектний розподіл функціонального навантаження капіталу. Характеристика основних груп фінансових показників: рентабельності, ліквідності і платоспроможності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни “Фінансовий менеджмент” на тему: Специфіка управління елементами оборотного капіталу підприємстваТому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю власними обіговими коштами, станом нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, станом та динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, платоспроможністю та іншими підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства, які дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів. Капітал є однією з основних економічних категорій, які характеризують діяльність будь-якого підприємства. Досягнення поставленої мети здійснювалося шляхом: - розгляду поняття оборотного капіталу підприємства, - напрямків планування та нормування оборотного капіталу підприємства, - дослідження джерел формування оборотного капіталу підприємства, - розгляду показників стану оборотного капіталу підприємства, - аналізу основних фінансових і економічних показників підприємства, - аналізу оборотного капіталу підприємства, - пропозицій по удосконаленню джерел формування оборотного капіталу підприємства, - пропозицій по удосконаленню використання оборотного капіталу підприємства.Управління капіталом підприємства виступає однією з найголовніших ланок системи фінансового менеджменту. Залучаючи капітали з різних джерел, фінансові менеджери прагнуть оптимізувати структуру капіталу, щоб зменшити середньозважену його вартість. Залучення позикового капіталу у розумних межах дає можливість отримати так званий ефект фінансового левериджу, що також повинні враховувати фінансові менеджери, регулюючи структуру капіталу підприємства. Управління капіталом належить до основних завдань фінансового менеджера на будь-якому підприємстві, оскільки обсяг, структура та вартість капіталу суттєво впливають на основні показники фінансово-господарської діяльності даного підприємства та в цілому на ефективність його діяльності. Ще одним важливим напрямом управління капіталом підприємства є оптимізація структури капіталу, яку зазвичай виконують у три етапи:дослідження існуючої структури капіталу та визначення його структурного впливу на ефективність функціонування підприємства; визначення пріоритетних напрямів управління структурою капіталу, їх комплементарності та когерентності; формування комплексних шляхів оптимізації структури капіталу.Тому в процесі аналізу фінансового стану вивчають взаємозвязок фінансових показників з такими показниками господарської діяльності торговельного підприємства, як: обсяг роздрібного чи гуртового товарообороту, реалізації продукції (робіт, послуг), а також з показниками ефективності використання матеріальних ресурсів, праці, матеріально-технічної бази та ін. Фінансовий стан торговельного підприємства вважається стійким за наявності таких основних умов: а) власний капітал є в обсязі, не меншому від його потреби, й використовується за призначенням; Якщо ці умови в комплексі не дотримуються, підприємство має або буде мати в найближчому майбутньому фінансові труднощі, а його фінансовий стан нестійкий. Торговельному підприємству, як і будь-якому підприємству, не байдуже, за якими показниками будуть оцінювати його фінансовий стан можливі партнери, акціонери, кредитори. Зовнішній аналіз фінансового стану ґрунтується тільки на даних оприлюдненої фінансової звітності, тоді як внутрішній аналіз, крім звітності, широко використовує облікову інформацію, а також показники фінансового плану підприємства, які мають індикативний характер.Для досягнення максимально ефективного рівня використання оборотним капіталом ВАТ “Полтавський ТРЗ” необхідно розробити комплексну цільову програму управління своїми оборотними активами. Це досягається шляхом: планування потреби заводу в формуванні оборотних активів, нормування обсягів окремих груп оборотних активів, контролю за виконанням планів і нормативів та організації роботи по виявленню можливостей скорочення потреби в оборотних активах. На наш погляд це і є однією з причин погіршання використання оборотних активів, тому вважаємо, що для покращання якості управління оборотними активами доцільно запровадити систему нормування, яка передбачає визначення оптимальних обсягів обігових коштів на підприємстві. Наведемо розрахунок нормування оборотних активів на прикладі ВАТ “Полтавський ТРЗ. Нормування оборотних активів, авансованих в сировину, основні матеріали і покупні напівфабрикати, визначається за формулою: М = Bxn, (1) де: М - норматив оборотних активів в запасах сировини, основних матеріалів і покупних напівфабрикатів (грн.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні аспекти управління оборотним капіталом підприємства

2. Аналіз стану та використання оборотного капіталу підприємства

3. Напрямки підвищення ефективності управління оборотним капіталом підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?