Специфіка російського бароко XVII століття в прозі Симеона Полоцького - Автореферат

бесплатно 0
4.5 126
Осмислення прозової спадщини С. Полоцького. Специфіка російського бароко та його закономірності у прозі письменника. Риторичні ознаки духовної літератури XVII ст. Закономірності взаємодії художньої та релігійної свідомості в творчій манері Полоцького.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Таврійський національний університет імені В.І. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукУ дослідженні уточнено, систематизовано й по-новому осмислено факти біографії та творчості письменника, зроблено доповнення до образу автора з позицій православя. Запропоновано комплексний аналіз прозової спадщини ієромонаха Симеона, увагу закцентовано на літературній проповіді XVII сторіччя як особливому жанрі російської літератури зазначеного періоду. Визначено особливості стилю письменника, повязані з його ідейно-естетичними шуканнями, що аналізуються в контексті художніх стилів та напрямків епохи. Митець розширює межі доробку і, створюючи Слово як різножанровий літературний культурний метатекст літургійного характеру, пропонує читачеві релігійно-філософський та богословський трактати. The dissertation is devoted to studying of the Baroque domestic literature in a context of rhetorical traditions, in particular - to research of Simeon Polotskys prose, considered in a context of its all creativity.Михайлов вважав, що бароко - це особливий період існування усталених уявлень про світ та одна з останніх стадій в історії традиційної культури. Російське бароко в дисертації розглядається як варіант словянського бароко, для якого характерний певний зсув етапів розвитку культури та різноманіття змішаних форм. До середини XX сторіччя в дослідженнях з історії російської літератури XVII століття термін “бароко” застосовувався щодо надто обмеженого кола літературних памяток, головним чином, - до творчості Симеона Полоцького. В дисертації на підставі аналізу своєрідності літературної культури літургійного характеру розкривається специфіка російського бароко 2-ї половини XVII ст., яскравим представником якого і є Симеон Полоцький. виявити закономірності взаємодії художньої та релігійної свідомості в творчій манері Симеона Полоцького, показати, яким чином співвідношення православя та просвітництва обумовило особливості творчого методу автора та оригінальність російського бароко;Літературна культура російського бароко 2-ї половини XVII сторіччя характеризується особливим “комплексом культур” літератур, чи літературним симбіозом культур (П.В. Подтергерою в історії вивчення життя та творчості Симеона Полоцького можна виділити епохи міфориторичну (XVIII-початок XIX ст.), точного документального історизму (XIX-перші десятиліття XX ст.) та дослідження творів Симеона як літературного факту, явища риторичної словесної культури (середина XX-XXI ст.). Дослідники не ставили власне наукового завдання вивчати творчість митця: важливо було скласти деяке загальне уявлення про цього автора, зібрати основні відомості про нього, щоб осмислити значення його діяльності на тлі просвітницьких ідей того часу, тобто визначити місце Симеона серед сучасних літературознавців-просвітителів. Калінін розглядали його твори як ораторську прозу, створену за канонами літературної культури російського бароко 2-ї половини XVII століття; у 1980-х рр. викликають зацікавленість передмови до творів Симеона Полоцького; у 1990-х рр. зростає інтерес до своєрідності творчого методу проповідника (Л.В. У розділі II “Ідейно-художній світ російського бароко: європейське та національне (типологічне й оригінальне)”, що складається з пяти підрозділів, розглядаються естетичні позиції російського бароко 2-ї половини XVII століття та специфіка духовно-релігійних умов його виникнення, формулюються філософські принципи літературної культури російського бароко XVII сторіччя, простежується реалізація барокової концепції “світ - театр” у творчій системі Симеона Полоцького.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?