Специфічна адсорбція полярних органічних сполук з водних розчинів на міжфазній межі дисперсних систем тверде тіло - рідина - Автореферат

бесплатно 0
4.5 227
Вивчення основних закономірностей специфічної адсорбції полярних органічних сполук. Обґрунтування хімічної природи водних розчинів на поверхні дисперсних адсорбентів. Характеристики та особливості селективності адсорбції високомолекулярних сполук.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ СПЕЦИФІЧНА АДСОРБЦІЯ ПОЛЯРНИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НА МІЖФАЗНІЙ МЕЖІ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ ТВЕРДЕ ТІЛО - РІДИНАВідомі кореляції між адсорбцією та електронною будовою речовини застосовуються для прогнозування її поверхневих властивостей досить рідко. Оскільки літературні дані з цих питань мають уривчастий і суперечливий характер, то можливості цілеспрямованого підбору або синтезу нових органічних добавок з необхідними поверхневими властивостями значною мірою будуть визначатися розвитком уявлень про закономірності специфічної адсорбції і зясуванням фундаментального питання про звязок між електронною будовою і поверхневими властивостями речовини. Встановити основні закономірності специфічної адсорбції полярних органічних речовин на прикладі адсорбції з водних розчинів заміщених ароматичних і гетероциклічних сполук на адсорбентах різної хімічної природи; Визначити параметри кількісних кореляцій між електронними і адсорбційними властивостями органічних сполук і адсорбентів. Методи дослідження - адсорбційні виміри з розчинів на поверхні твердих тіл у статичних умовах за Гіббсом, абсорбційна спектроскопія в УФ і видимій областях, електронна спектроскопія дифузного відбиття (дослідження закономірностей впливу різних факторів на величини адсорбції речовини, визначення енергій адсорбції та сольватації органічних сполук, дослідження електронних спектрів органічних молекул), адсорбційні виміри в динамічних умовах методом проявної газової хроматографії (визначення питомих поверхонь адсорбентів), виміри електрокінетичного потенціалу методом електроосмосу, пряма потенціометрія і потенціометричне титрування (характеристика електричних властивостей поверхні адсорбентів, визначення РН ізоелектричних точок і точок нульового заряду), рентгенографічні дослідження (визначення фазового складу адсорбентів), Не(I)-фотоелектронна спектроскопія, квантовохімічні розрахунки (дослідження електронних властивостей органічних сполук і поверхні адсорбентів), високоефективна рідинна хроматографія (аналіз продуктів окиснення органічних речовин).Концентрації та склад розчинів після адсорбції визначали спектрофотометрично, використовуючи методи градуювального графіка, диференціальної спектроскопії і високоефективної рідинної хроматографії. Прийнято вважати, що великий надлишок молекул води повинен перешкоджати адсорбції полярних органічних молекул. Показано, що енергії електронних переходів можуть лінійно корелювати між собою у тому випадку, якщо адсорбат не вступає в специфічну взаємодію з жодним з оксидів. На основі проведених досліджень адсорбції ароматичних кислот і амінів в залежності від РН розчинів встановлено, що органічні молекули та іони, незважаючи на великий надлишок молекул води, здатні утворювати водневі звязки з ОН-групами оксидів. Показано, що коефіцієнт селективності залежить від ефективних зарядів атомів сполук, які розділяються, адсорбенту і елюенту: В четвертому розділі викладені результати дослідження адсорбції ароматичних і гетероциклічних сполук на магній і цирконій (IV) оксидах.Тому становить інтерес зіставити поверхневу активність сполук з енергіями їх граничних орбіталей: нижчими вільними (НВМО) та вищими зайнятими (ВЗМО) орбіталями. Тому на підставі даних про граничні орбіталі їх молекул можна підібрати адсорбенти з найбільш придатними НВМО чи ВЗМО для орбітальних взаємодій з сполуками, що адсорбуються. Значення орбітальних енергій нижчих вільних МО можна оцінити на підставі даних про вертикальні потенціали іонізації та енергій вертикальних електронних переходів (Eij): Екстремальні залежності між величинами адсорбції та потенціалами іонізації встановлені також для нафталіну, бензаміду і дифеніламіну. Показано, що при адсорбції на цих речовинах також найбільше адсорбуються сполуки з НВМО більш 6 ЕВ і(або) потенціалами іонізації, близькими до потенціалів іонізації молекул адсорбентів. Збіг резонансних потенціалів Нечаєва з фотоелектронними спектрами молекул адсорбентів свідчить, що в адсорбції можуть брати участь не тільки граничні орбіталі адсорбенту, але і його наступні електронні рівні.Згідно з нашими даними, адсорбція на силікагелі хіноліну і диметилхіноліну не підкоряється кореляції між адсорбційними константами та ефективними зарядами атомів Нітрогену. Встановлено, наприклад, що так, як і при адсорбції ароматичних амінів і піридинів, адсорбція хіноліну з кислих розчинів супроводжується виділенням іонів Н , а при РН5,3 спостерігається виділення ОН-іонів. Для пояснення цих даних необхідно враховувати, що нітрогенвмістні молекули у кислих розчинах частково протонуються і можуть адсорбуватися як в іонній, так і молекулярній формі: Для всіх вивчених сполук величини адсорбції з ростом РН спочатку зменшуються, а потім починають збільшуватися, що добре пояснюється зміною співвідношень концентрацій протонованих і непротонованих форм сполук, а також ростом кількості груп SIO-на поверхні силікагелю.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?