Спеціальний суб"єкт злочину: кримінально-правовий аналіз - Автореферат

бесплатно 0
4.5 105
Характерні властивості окремих видів спеціального суб"єкта злочину. Кваліфікація злочинів з спеціальним суб"єктом. Напрями удосконалення кримінального законодавства в частині визначення підстав кримінальної відповідальності спеціального суб"єкта злочину.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Фесенко Євгеній Володимирович, Академія адвокатури України, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Попович Володимир Михайлович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-правових дисциплін Закарпатського Державного Університету кандидат юридичних наук, доцент, Брич Лариса Павлівна старший науковий співробітник Львівського Державного Університету ім. Захист відбудеться «10» листопада 2009 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 в Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії адвокатури України за адресою: 01032, м.Дослідження проблематики притягнення до кримінальної відповідальності спеціальних субєктів злочину поширилося у вітчизняній доктрині кримінального права у другій половині минулого століття і набуло особливої актуальності в умовах вдосконалення правозастосовної практики та використанні новітніх положень теорії кримінального права. Дослідження проблемних питань субєкта злочину завжди наражалося на необхідність детального аналізу спеціальних субєктів, оскільки за низку злочинів можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності тільки певні особи. Потреба комплексного дослідження спеціального субєкта злочину посилюється тим, що у КК України сформульована велика кількість нових складів злочину з більш деталізованими додатковими ознаками субєкта, спостерігається тенденція до збільшення їх кількості. Метою дисертаційного дослідження є: розробка правил та теоретичних положень, які б забезпечували одноманітне тлумачення ознак спеціального субєкта, ефективне їх використання в правозастосовній практиці та законотворчій роботі; вичерпна класифікація ознак спеціального субєкта злочину, встановлення його звязку з категоріями наук кримінально-правового циклу. Проведене дослідження дозволило дисертанту сформулювати та обґрунтувати наступні висновки та положення, що виносяться на захист: - удосконалено визначення спеціального субєкта злочину і встановлено, що ним є субєкт злочину, який має спеціальні (додаткові) ознаки, що передбачені у статтях Загальної та Особливої частин КК України та інших нормативних актах, притаманні субєкту на момент вчинення злочину і визначають його як особу, яка несе кримінальну відповідальність за той злочин, який може вчинити тільки ця особа;Перший розділ «Загальні питання дослідження категорії спеціального субєкта злочину, її понятійний апарат» має три підрозділи, у яких розкриваються стан дослідження спеціального субєкта злочину, а також зміст та ознаки поняття «спеціальний субєкт злочину», ознаки спеціального субєкта злочину в системі елементів складу злочину. Інколи у одній диспозиції законодавець синтезує моделі окремих спеціальних складів у конструкцію єдиного складу злочину, встановлюючи у його межах конкретні кола осіб, здатних вчинити злочин шляхом виконання відповідного, обумовленого їх юридично значущими властивостями певного варіанту обєктивної сторони злочину (наприклад, ст. Відповідно необхідно визнати, що спеціальний субєкт злочину - це субєкт злочину, який має додаткові ознаки, що передбачені в статтях КК України та інших нормативних актах, притаманні субєкту на момент вчинення злочину і визначають його як особу, яка несе кримінальну відповідальність за той злочин, який може вчинити тільки ця особа. Під юридичним змістом або правовою природою ознак спеціального субєкта злочину розуміється взаємоповязана сукупність властивостей певної особи, які поряд із загальними ознаками субєкта злочину є обовязковими для здатності вчиняти діяння, визначені кримінальним законом та відображені в останньому у вигляді спеціальних ознак субєкта; спеціальних ознак субєкта з іншими елементами складу злочину, які своїм змістом обумовлюють обовязкову наявність таких ознак для здатності особи вчинити злочин. Спеціальні субєкти злочину поділяються за ознаками: - службового становища особи, - положення особи у господарських відносинах, - вчинення особою злочину раніше, - виконання особою спеціальних функцій (обовязків), На розвиток класифікації спеціальних (спеціально-конкретних) субєктів злочину пропонується визначити спеціально-конкретного субєкта злочину як спеціального субєкта злочину, якому крім загальних і спеціальних ознак субєкта злочину у момент вчинення злочину додатково притаманні конкретно-визначені у диспозиції статті Особливої частини КК України властивості.Дослідження показало, що основна проблема законодавчої дефініції спеціального субєкта злочину полягає у тому, що немає можливості однозначно відповісти на питання, якими ж саме ознаками, відмінними від ознак загального субєкта злочину, наділений спеціальний субєкт злочину.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?