Спеціальні знання в розслідуванні злочинів (зміст, організація використання) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 142
Сутність, генезис і значення інституту спеціальних знань у розслідуванні злочинів. Форми та типові недоліки використання спеціальних знань, шляхи їх подальшого розвитку. Правові основи та принципи взаємодії між суб’єктами використання спеціальних знань.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВРобота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, МВС України Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Кузьмічов Володимир Сергійович, Київський національний університет внутрішніх справ, проректор Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, Клименко Ніна Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри криміналістики кандидат юридичних наук, доцент, Цимбал Петро Васильович, Національна академія державної податкової служби України, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики; З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ (03035, м.Реалізація цього курсу має призвести до зниження рівня злочинності в Україні, а також підвищення ефективності та результативності роботи правоохоронних органів з виявлення, розслідування та розкриття злочинів. Особливе місце в системі засобів і прийомів боротьби зі злочинністю належить спеціальним знанням. Вивчення практики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів свідчить про їх велике значення в одержанні доказів за кримінальною справою, і все більш широке їх застосування слідчими та органами дізнання. Теоретичним підґрунтям дослідження використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів стали праці провідних науковців: Ю.П. Проте, враховуючи зміни, що відбуваються в кримінально-процесуальному законодавстві, в Законі України „Про судову експертизу”, відомчій нормативно-правовій базі, практиці використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, а також все більш розповсюдженими точками зору учених щодо формування судової експертології як самостійної галузі наукових знань, виникає необхідність наукового аналізу сучасних проблем та перспектив використання спеціальних знань.„Сутність спеціальних знань у розслідуванні злочинів” відзначається, що під знаннями у наукознавстві та філософії розуміють упорядкований у систему і перевірений суспільно-історичною практикою результат процесу пізнання дійсності у свідомості людини у вигляді уявлень, суджень, понять, теорій, сукупності відомостей з будь-якої галузі, набутих у процесі навчання, дослідження тощо. Під знаннями розуміють систему відомостей, фактів з будь-якої діяльності, під пізнанням - процес оволодіння цими знаннями в окремій сфері пізнавальної діяльності людини (В.Д. Зазначається, що найбільш розповсюдженою є точка зору, за якою під спеціальними знаннями слід розуміти знання, які маються в основі тих чи інших спеціальностей та спеціалізацій (В.Г. Виходячи з проведеного аналізу сутності застосованих при розслідуванні злочинів спеціальних знань пропонується їх авторське визначення: спеціальні знання - це неодноразово апробовані наукові знання, практичні вміння та навички, які сформувалися під час отримання загальної та професійної освіти, досвіду роботи за спеціальністю і які можна використати відповідно до процедурних правил кримінально-процесуального закону для вирішення його завдань. „Початок залучення фахових знань у розслідування злочинів” зазначається, що необхідність застосування фахових знань при розслідуванні злочинів існувала протягом усього функціонування держави, але сутність цих знань була не завжди однозначною.У висновках роботи містяться підсумки дослідження, які, на думку автора, є певним внеском в теорію кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та в практичну діяльність з розслідування злочинів. Визначено, що необхідність використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів обумовлена складністю та специфікою процесу доказування обставин у кримінальній справі. Під якими слід розуміти неодноразово апробовані наукові знання, практичні вміння та навички, які сформувалися під час отримання загальної та професійної освіти, досвіду роботи за спеціальністю і які можна використати відповідно до процедурних правил кримінально-процесуального закону для вирішення його завдань; Обґрунтовується, що до спеціальних знань слід відносити і криміналістичні знання, які використовуються для виявлення, фіксації, вилучення та дослідження слідів, а також ті знання, які використовуються при проведенні судових експертиз; Умовно визначені етапи розвитку спеціальних знань, до яких відносяться: а) початок залучення спеціальних знань у процес розслідування злочинів; б) формування інституту спеціальних знань; в) удосконалення інституту спеціальних знань у період подальшого розвитку криміналістичної науки і експертних підрозділів.

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?